ARCHIWALNE DOKUMENTY TRÓJMIEJSKICH ODDZIAŁÓW KLUBU


Apel w sprawie poparcia kandydatury G. Napieralskiego w wyborach prezydenckich 2010 r..

Dnia 25 kwietnia 2010 roku

Do Członków i Sympatyków Klubu Współczesnej Myśli Politycznej

Szanowni Państwo

Prosimy o czynne włączenie się do zbierania podpisów na listach poparcia dla kandydata lewicy na prezydenta RP, GRZEGORZA NAPIERALSKIEGO, prosząc zapełnienie formularzy tych list wpisami i podpisami swoimi oraz swoich bliskich i znajomych. Listę z zebranymi podpisami poparcia prosimy przekazać najpóźniej do 4 maja 2010 r. w następujących miejscach:
Gdańszczanie - w Radzie Wojewódzkiej lub Radzie Miejskiej SLD w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11.
Gdynianie - w Radzie Miejskiej SLD w Gdyni, która ma obecnie siedzibę przy ul. Mściwoja, naprzeciwko wylotu ul. Zgody (wejście z boku, od podwórza, nad drukarnią).
Sopocianie - u przewodniczącego Rady Miejskiej SLD (adres: Sopot, ul. 3 Maja 6 m.6, tel.stac.58 551 44 62, tel. kom.604 418 588).
Mieszkańcy innych miejscowości proszeni są o dostarczenie list z zebranymi podpisami do Rad Miejskich lub Rad Powiatowych SLD w swoich miastach lub powiatach.
Listy można wysłać bezpośrednio do Rady Krajowej SLD (ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa), ale ze względu na obecną niesprawność poczty, wskazane byłoby wysłanie ich jako przesyłki priorytetowej, najpóźniej do 2 maja.
Za spełnienie tej prośby z góry serdecznie dziękujemy. Będziemy wdzięczni za wiadomość o ilości zebranych podpisów, abyśmy mogli poinformować o tym najbliższe walne zgromadzenie członków klubu. Informację tę można przekazać wiceprezesowi klubu Rajmundowi Rybińskiemu listownie na adres: ul. Grunwaldzka 52 m.18, 81-771 Sopot lub mailem na adres rajryb@wp.pl albo sms-em na tel.kom. nr 606 115 957.

Zarząd Klubu WMP

Informacje dodatkowe:
Formularze list poparcia kandydatury G. Napieralskiego można otrzymać w miejscach pod podanymi wyżej adresami agend SLD, lub wydrukować wg wzoru dostępnego w Internecie ze strony gdańskiej organizacji SLD (www.rmsld.gda.pl)
Na liście w każdym wierszu należy czytelnie wpisać imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL osoby udzielającej poparcia. W ostatniej rubryce wiersza jest miejsce na własnoręczny podpis osoby, której te dane dotyczą.

powrót do spisu dokumentówList Otwarty Klubu Współczesnej Myśli Politycznej do II Pomorskiego Zjazdu Wojewódzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie polityki morskiej
Prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, marszałek Senatu RP profesor Longin Pastusiak skierował do II Pomorskiego Zjazdu Wojewódzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej list otwarty członków klubu w sprawie polityki morskiej. List ten, ze względu na zaginięcie oryginału (co zarazem spowodowało 10-letnie opóźnienie wprowadzenia na łamy nin. witryny), został przedstawiony niżej w opublikowanej na łamach dziennika "Głos Wybrzeża" 2003-03-24 wersji skróconej.

Podstawą rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego jest gospodarka morska. W okresie transformacji ustrojowej w Polsce podupadła ona dramatycznie, co fatalnie odbija się na całej gospodarce województwa i na sytuacji społeczno-politycznej. W latach 1090-2000 flota handlowa armatorów pomorskich zmniejszyła się ze 105 jednostek (1088 tys. DWT) do 21 jednostek (292 tys. DWT), przy czym 18 z nich (289 tys. DWT) pływa pod obcymi banderami: Malty, Cypru i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Pod polską banderą pozostały zaledwie trzy statki o nośności raptem 3600 DWT (!).
Przeładunki w portach morskich wybrzeża pomor¬skiego zmalały w tym czasie o 12 proc., a w porównaniu,, z 1980 rokiem - prawie o 31 proc. Ale i te zmniejszone ładunki przywożone i wywożone są w przeważającej mierze przez obce statki. W tym samym czasie rozwinęły się fenomenalnie przewozy obcych przewoźników lądowych. Np. hamburska firma "Polzug" (której udziałowcem są nasze upadające PKP) przewiozła w 2001 roku z Polski i do Polski 150 tys. kontenerów, odbierając pracę i zarobek polskim portom i polskim portowcom.
Nasz przemysł okrętowy był potęgą światową: zajmował piąte miejsce w skali światowej, w tym w budownictwie statków rybackich drugie miejsce, a stał się karłem, do tego karłem ciężko chorym, w stanie zejściowym. Jego zejście pociągnie za sobą upadek setek kooperantów w całym kraju.
Połowy ryb morskich arma¬torów rybackich wybrzeża pomorskiego zmalały w ostatniej dekadzie minionego wieku prawie o dwie trzecie.

Negatywne procesy w gospodarce morskiej trwają nadal i nie ma należytego programu ani dostatecznie skutecznych działań, które doprowadziłyby do wyjścia z obecnej katastrofalnej sytuacji. Co gorsza, podejmowane są decyzje w sprawie portów, które mogą ograniczyć wpływ państwa na politykę portową i na działalność gospodarczą portów.

JM lutego br. Rada Nadzorcza Zarządu Portu Gdynia podjęła decyzję o sprzedaży części portu gdyńskiego, Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego sp. z o. o. - spółce filipińskiej. Przygotowywane są dalsze prywatyzacje zarówno w Gdyni, jak i w innych portach, polegające na przekazywaniu najlepszych obiektów portowych spółkom zagranicznym.
...
Nie pomniejsza tych zagrożeń w istotnej mierze fakt, iż prywatyzacja np. gdyńskiego terminalu kontenerowego odbywa się nie przez sprzedaż terenu, ale dzierżawę na 20 lat. Gdzie indziej dzierżawa ma sięgać 30 czy nawet 60 lat.
...
Aby nie do puścić do utraty portów, należy doraźnie powstrzymać ustawowo ich prywatyzację, przynajmniej do czasu wejścia w życie p r z y g o t o w y w a n e j nowej ustawy o portach morskich.
...
W świetle- przedstawionych negatywnych zaszłości, niepokojących faktów i niekorzystnych tendencji - Klub Współczesnej Myśli Politycz¬nej zwraca się do II Pomorskiego Zjazdu Wojewódzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przyjęcie następujących wniosków i skierowanie ich do władz krajowych SLD oraz do rządu RP w formie dezyderatów mających na celu uratowanie w gospodarce morskiej tego, co jeszcze można uratować, i odwrócenia dokonujących się w niej negatywnych trendów.

Proponujemy:
1. Spowodować pilne opracowanie przez rząd polityki morskiej państwa, w tym kompleksowego programu zahamowania upadku gospodarki morskiej oraz podjęcia jej odbudowy i ponownego rozwoju ...
2. Spowodować jak najszybszy powrót statków przeflagowanych pod obce bandery. W tym celu ustanowić stosowne regulacje prawne i zachęty ekonomiczne. Jest to sprawa niezwykle ważna i pilna, gdyż obecnie pod względem wielkości floty Polska plasuje się na liście Lloyda wśród państw o ok. 10 miejsc poniżej dolnej granicy, do której Międzynarodowa Organizacja Morska IMO zalicza poszczególne państwa do państw morskich. I tyłko patrzeć, jak Polska mająca 500-kilometrowe wybrzeże, może przestać być uznawana za państwo morskie, ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami. Bo bycie lub niebycie państwem morskim oznacza dostęp lub brak dostępu do rynku ładunków w Unii Europejskiej. Tam bowiem akceptowana będzie tylko flota pod banderą narodową.
3. Wesprzeć działania i starania wojewody pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka o jak najszybszą budowę autostrady A1, a także połączenia trasy Kwiatkowskiego w Gdyni z obwodnicą trójmiejską.
4. Wstrzymać prywatyzację portów, realizowaną na podstawie nieudanej ustawy o portach morskich, do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej ustawy. Wesprzeć prace zespołu posła prof. Jerzego Młynarczyka w przygotowaniu nowej ustawy o portach morskich, uwzględniającej doświadczenia w tej mierze czołowych państw morskich Unii Europejskiej.
5. Przyśpieszyć konsolidację portów Gdańska i Gdyni w celu poprawy efektywności zarządzania, efektywności inwestycji i sprostania konkurencji na rynku światowym.
6. Podjąć niezwłocznie decyzje zapobiegające groźbie likwidacji największych stoczni Gdyni i Gdańska.
7. Dopracować i uzgodnić do końca 2003 roku z Komisją Unii Europejskiej „Sektorowy program operacyjny rybołówstwa na lata 2004-2006", tak aby polskie rybołówstwo uzyskało maksymalne stawki odszkodowań za zmniejszenie nakładu portowego, przewidziane rozporządzeniem UE nr CR 2792/1999.

powrót do spisu dokumentów