Dokumenty pozatrójmiejskich oddziałów klubu
Uwaga: kilka błędnie wpisanych cyfr w trakcie kopiowania pozostawiono zgodnie z oryginałem


KLUB
WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
w Gdańsku - Oddział 84-200 Wejherowo
KĄPINO, ul. Kazimierza Wlk 35
tel/fax (58) 677 89 95; tel. (600) 127 478
6724894 e-mail: a-kor@wp.pl

Wejherowo, dnia 09.05.2006 r

SPRAWOZDANIE
z działalności wejherowskiego oddziału Klubu Współczesnej Myśli Politycznej

Stan na dzień 9 maja 2006 r.

Członków: 44
Płacących składki regularnie: 11 osób.
Niepłacących w ogóle: 3 osoby
Dwuletnie zaległości w składkach: 9 osób
Pozostali zaległości ponad dwuletnie.

Prezes oddziału:
dr Genowefa Janczewska-Korczagin
zastępca: mgr Wacław Harasimowicz
skarbnik: Henryk Kaźmierski

Rok 2003

1. Spotkanie z prof. dr hab. Longinem Pastusiakiem - Marszałkiem Senatu. Referat dotyczył aktualnych spraw kraju.

2. Wykład prof. dra hab. Rajmunda Rybińskiego - Sytuacja bytowa emerytów i rencistów, przegląd problemów. Dyskusja miała charakter panelu: mgr Józef Leszczyński - Kierownik Inspektoratu ZUS w Wejherowie oraz Andrzej Skorulski - przewodniczący OPZZ woj. pomorskiego, były poseł kadencji III Sejmu RP. W rezultacie spotkania otrzymaliśmy pełną informację o problemach.

3. Diagnozowanie stanu obywatelskiej świadomości maturzystów, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Rok 2004

4. Spotkanie z Panem Henrykiem Wojciechowskim - Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia -7 kwietnia 2004 roku. Spotkanie o bieżących problemach Narodowego Funduszu Zdrowia w woj. Pomorskim, wywołało ogromne zainteresowanie, szczególnie wśród pracowników Służby Zdrowia. Dyskusja była bardzo gorąca i bardzo nasycona merytorycznie. Obyśmy częściej mogli skupić wokół problemów społecznych dyskutantów na takim poziomie.

5. Spotkanie z Panem Gerardem Czają - Senatorem RP. To spotkanie było zaplanowane z Senator RP Panią Ewą Serocką na 25 maja, która w ostatniej chwili odmówiła i zaproponowała w to miejsce Pana Senatora, który mówił o bieżących problemach legislacji. Spotkanie było bardzo przygnębiające, gdyż utwierdziło nas w przekonaniu o złej pracy naszych posłów do Sejmu.

6. Spotkanie z Panem Jerzym Mullerem - posłem na Sejm RP, Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Unii Pracy, który mówił o miejscu Unii Pracy na lewicy w obecnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Pan Muller mówił z nadzieją o jednoczeniu lewicy. Spotkanie odbyło się 11 października 2004 r.

7. Niewątpliwie najbardziej interesującym spotkaniem okazało się spotkanie z prof.zw. dr hab., Senator RP - Marią Szyszkowską w 15.11.2004 r. Tematem jej wykładu było: Źródła przemocy oraz brak akceptacji dla mniejszości w naszym społeczeństwie. Zainteresowanie było ogromne a i dojechali nawet Klubowicze z Gdyni.

Rok 2005

8. Prof.dr hab. Jerzy Młynarczyk - wykład: .Polskie priorytety w ocenie Konstytucji Europejskiej" w dniu 7 marca 2005 r.

9. Prof. dr hab. Bolesław Jastrzębski - wykład: .Państwo w zawiasach prawa. Czy należy zmieniać konstytucję?" w dniu 13 grudnia 2005 r.

Spotkanie uświadomiło nam pozycję obywatela w państwie. Istnieje konieczność ponownego spotkania z prof. dr hab. Bolesławem Jastrzębskim, aby wysłuchać refleksji na temat prawnej sytuacji obywateli.

Rok 2006 - do 9 maja.

10. Spotkanie z prof. dr hab. Joanną Senyszyn, posłem bieżącej kadencji - 27.02.2006 r. Tematem spotkania: kobiety IIIRP.

11. Spotkanie z Janem Ryszardem Kurylczykiem, literatem, byłym Wojewodą Pomorskim i wiceministrem infrostruktury - 09.05.2006 r. Temat spotkania: Historia a gospodarka.

Zmieniliśmy z powodu wysokich kosztów miejsce spotkań. Nasze spotkania odbywają się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Zetknęliśmy się z wyjątkową uprzejmością wszystkich pracowników Starostwa i Pana Starosty oraz życzliwym stosunkiem do naszej pracy. Staramy się przenosić odpowiedzialność finansową za prawie wszystkie koszta powiadomień osobiście. To niestety konieczność.

Systematyczny spadek zaufania obywateli do sposobów rządzenia oraz niskie wyniki w wyborach przełożyły się na słabą frekwencję i aktywność członków naszego oddziału Klubu. Zmienia się stosunek obywateli do partii politycznych. Model partyjnego państwa przestaje istnieć i w związku z tym istnieje ogromna potrzeba zmian. Ta zmiana - to wzrost znaczenia stowarzyszeń takich, jak nasz Klub Współczesnej Myśli politycznej.
Oto ewentualne kierunki tych zmian:
I. Zmiana w merytorycznym określaniu zadań związanych z lewicową wizją funkcji państwa i miejsca w nim obywatela. Nasze pytanie jest następujące: Jak realizować państwo subsydiarne w naszych polskich stale zmieniających się warunkach?
II. Sytuacja obywatela jest wyjątkowo trudna ze względu na brak zobowiązania instytucji publicznych do realizacji powszechnego obowiązku informowania obywatela o jego uprawnieniach, bo dopiero wtedy, gdy obywatel otrzyma informację o uprawnieniach, będzie mógł podjąć decyzję czy skorzystać z tych uprawnień. Potwierdza to racje i wizję prof. dr hab. Szyszkowskiej o wielkim zagrożeniu dyskryminacją. Oto nasze pytanie: Jak uchronić obywateli przed dyskryminacją lub jak uświadomić obywatelom potrzebę informowania ich o uprawnieniach.
III. W związku ze złamaniem formy podstawowej myślenia związanej z nadawaniem znaczenia podstawowym pojęciom w komunikacji ludzkiej, która zamieniła się w śmiertelne porażanie się wzajemne ludzi dogmatycznie wyrażanymi opiniami, które ani nie wyrażają prawdy ani nie przyczyniają się do dialogu ani demokracji - a stanowią narzędzie walki miedzy indywidualnymi systemami wartości przyczyniając się do degradacji dialogu miedzy ludźmi, powodując strach w subiektywnym wymiarze jednostek. Dlatego istnieje realne zagrożenie zahamowaniem rozwoju demokracji i myślenia, w tym także ekonomicznego obywateli. Z tego powodu nasz obywatel stać się może ofiarą inwazji ekonomicznej i medialnej reklamy wielkich firm, co w sytuacji złamania formy myślenia i zatrzymania jej na systemie wartości może spowodować szaleństwo konsumpcji wynikającej z inwazji firm dyktujących wartości i mody( bo brakuje rynku i braku możliwości wyboru), co może doprowadzić do pozbawienia obywatela możliwości decydowania o sobie-a na tym wyrasta chęć odrzucenie całej grupy ludzi uznających inne wartości poza nawias społeczeństwa. Wartości konsumpcyjne w połączeniu z interesem komercyjnym wspierane przy pomocy reklamy i ograniczeniach edukacji spowodują wielką degradację w myśleniu naszych obywateli. Jak spowodować zaufanie obywatela do Państwa? Jakich zmian w polityce państwa należy dokonać?
Pragnę podziękować moim wspaniałym kolegom Panu Wacławowi Harasimowiczowi i Panu Henrykowi Kaźmierskiemu za wszelką pomoc i wsparcie psychiczne, za to, że zawsze można liczyć na pomoc po ludzku, w każdej trudnej sytuacji.
Wyjątkową wdzięczność, pokłon i szacunek pragnę okazać prof. Rajmundowi Rybińskiemu za wszelką pomoc merytoryczną i organizacyjną i stałą obecność przy mnie w każdej trudnej sytuacji.
Dziękuję wszystkim kolegom uczestniczącym w naszych spotkaniach i dyskusjach, którym nie jest obojętny los i rozwój obywatela zmagającego się z zawirowaniami politycznymi naszego kraju.

Prezes Wejherowskiego O/Klubu
Współczesnej Myśli Politycznej
/-/ dr Genowefa Janczewska-KorczaginWejherowo, dnia 09 maj 2006 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku O/Wejherowo z dochodów i wydatków za okres od 19.05.2003 r do 09.05. 2006 r

Budżet naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej tworzyły wyłącznie wpływy pieniężne ze składek członkowskich, osób wspierających (sympatyków).
Szczegółowe wpływy i wydatki Klubu kształtują się następująco:

Saldo początkowe na dzień 19 maja 2003 r. wynosi -471,82 złotych
1.Dochody:
- ze składek członkowskich za okres sprawozdawczy -594,00 złotych
- osób wspierających (sympatyków) (Jamrożek, Mleczak, Boruszewski, Naczk, Tokarski i Walowski) -126,00 złotych
Razem       720,00 złotych
2.Wydatki:
Ogółem wydano na potrzeby klubu łącznie 845,50 złotych. W tym:
- na zakup znaczków pocztowych i kopert -270,02 złotych
- na zakup materiałów biurowych, dyplomow itp. -104,39 złotych
- na plakatowanie spotkań członków z przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz innych przedstawicieli160,32 złotych
- organizacja spotkań (napoje,kawa itp.) -94,01 złotych
- wynajęcie sali w WCK na spotkania -102,48 złotych
- wykonanie pieczątek dla nowego zarządu -114,28 złotych
Razem         845,50 złotych

Saldo na dzień 31 grudzień 2003 roku wynosi -         346,32 złotych.

Prezes Klubu WMP O/WejherowoSkarbnik Klubu WMR O/Wejherowo
/ - / dr Genowefa Janczewska-Korczagin/ - / Henryk Kaźmierski


Wejherowo, dnia 11 luty 2006 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku O/Wejherowo z dochodów i wydatków za okres od 01.01.2005 r do 31.12. 2005 r.

Budżet naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej tworzyły wyłącznie wpływy pieniężne ze składek członkowskich, osób wspierających (sympatyków).
Szczegółowe wpływy i wydatki Klubu kształtują się następująco:

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2003 r. wynosi -438,62 złotych
1.Dochody:
- ze składek członkowskich za rok 2005 -96,00 złotych
- osób wspierających (sympatyków) (Boruszewski, Naczk, Tokarski i Walowski) -100,00 złotych
Razem       196,00 złotych
2.Wydatki:
Ogółem wydano na potrzeby klubu łącznie 199,44 złotych. W tym:
- na zakup znaczków pocztowych i kopert -40,80 złotych
- na plakatowanie spotkań członków z przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz innych przedstawicieli49,11 złotych
- zakup materiałów piśmiennych (papier ksero) -12,99 złotych
- za wykonanie pieczątki dla przewodniczącej O/W-wo -29,28 złotych
- koszty związane ze spotkaniem wigilijnym połączone z odczytem prof. Jastrzębskiego -67,26 złotych
Razem         199,44 złotych

Saldo na dzień 31 grudzień 2005 roku wynosi -         435,18 złotych.

Prezes Klubu / - /Skarbnik Klubu / - /
dr Genowefa Janczewska-KorczaginHenryk Kaźmierski


Wejherowo, dnia 14 stycznia 2004 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku O/Wejherowo z dochodów i wydatków za okres od 19.05.2003 r do 31.12.2003 r.

Budżet naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej tworzyły wyłącznie wpływy pieniężne ze składek członkowskich, osób wspierających (sympatyków).
Szczegółowe wpływy i wydatki Klubu kształtują się następująco:

Saldo początkowe na dzień 19 maja 2003 r. wynosi - 471,82 złotych.
1.Dochody:
- ze składek członkowskich za okres sprawozdawczy -162,00 złotych
- osób wspierających (sympatyków) (Jamrożek Salomea i innych) -16,00 złotych
Razem       - 178,00 złotych
2.Wydatki:
Ogółem wydano na potrzeby klubu łącznie 341,85 złotych złotych. W tym:
- na zakup znaczków pocztowych i kopert -66,00 złotych
- na zakup materiałów biurowych, dyplomow itp. -36,00 złotych
- na plakatowanie spotkań członków z przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz innych przedstawicieli25,62 złotych
- organizacja spotkań (napoje,kawa itp.) -26,75 złotych
- wynajęcie sali w WCK na spotkania -102,48 złotych
- wykonanie pieczątek dla nowego zarządu -85,00 złotych
Razem         341,85 złotych

Saldo na dzień 31 grudzień 2003 roku wynosi -         307;97 złotych.

Prezes Klubu WMP O/WejherowoSkarbnik Klubu WMR O/Wejherowo
/ - / dr Genowefa Janczewska-Korczagin/ - / Henryk Kaźmierski


Wejherowo, 19 maj 2003 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku O/Wejherowo
z dochodów i wydatków za okres od 17.04.2000 r do 19.05.2003 r.

Budżet naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej tworzyły wyłącznie wpływy pieniężne ze składek członkowskich, osób wspierających (sympatyków) orazjednorazowej wpłaty dokonanej przez Klub Współczesnej Myśli Połitycznej w Gdańsku.
Należy nadmienić, iż Klub nasz został w dniu 27 marca 2002 roku poddany kontroli zarówno finansowej jak i organizacyjnej przez Komisję Rewizyjną Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku pod kierunkiem jej przewodniczącego pana Jana Matusewicza: Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła Naszą działalność zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym.

Szczegółowe wpływy i wydatki Klubu kształtują się następująco:

Saldo początkowe na dzień 17 kwietnia 2000 r. wynosi -       271,56 złotych.


1.Dochody:
- ze składek członkowskich za okres sprawozdawczy -1.617,82 złotych
 w tym składek zaległych za lata 1996/1999129,00 złotych
- osób wspierających (sympatyków) (Karbowski, Naczk,Szyszka i Mleczak) -450,00 złotych
- wpłaty dodatkowe czł. i sympatyków klubu -528,00 złotych
      Razem2.595,82 złotych

2.Wydatki:
Ogółem wydano na potrzeby klubu łącznie 2.351,36 złotych złotych w tym:
- wydatki związane z organizacją spotkań Noworocznych członków i sympatyków wynosiły łącznie -507,00 złotych
- na zakup znaczków pocztowych i kopert - 429,24 złotych
- na zakup materiałów biurowych, dyplomów itp -228,72 złotych
- na plakatowanie spotkań członków z przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz innych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej -263,52 złotych
- wykonanie ksero (zaproszenia itp.) -127,47 złotych
- organizacja spotkań (napoje.kawa itp.) -86,20 złotych
- wydatki związane z przeprowadzoną kontrolą KomRew. -24,00 złotych
- wydatki związane z rozmowami telefonicznymi Prezesa, oraz dojazdy na posiedzenia Zarządu Klubu Wspołczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku ( zakup paliwa) -229,41 złotych
- na organizację spotkania z p. Józefem Oleksym Posłem na Sejm RP -200,00 złotych
- przekazano również na rzecz powodzian (na konto PCK) -288,00 złotych
- inne wydatki -12,00 złotych
      Razem2.395,56 złotych

Saldo na dzień19 maj 2003 roku wynosi -       471,82 złotych

Prezes Klubu WMP O/WejherowoSkarbnik Klubu WMR O/Wejherowo
/ - / Bolesław Tokarski/ - / Henryk Kaźmierski


Wejherowo, kwiecień 2003 r.

Sprawozdanie z działalności
Klubu Współczesnej Myśli Politycznej Gdańsk
Oddział Wejherowo

Dnia 28 kwietnia 2003-go roku Nasz Oddział Klubu zanotuje swoją 10-cioletnią działalność.

Na zebraniu założycielskim w dniu 28 kwietnia 1993 r. wybrano tymczasowy zarząd oddziału w składzie:
Prezes klubu: Zygmunt Elendt
Członkowie: Krystyna Makowska, Bolesław Tokarski.

W tym składzie zarząd przetrwał do 7 kwietnia 1995 r to jest do pierwszego Walnego Zebrania Oddziału Wejherowskiego.

8 kwietnia 1995 r. wybrano pierwszy zarząd oddziału w wyborach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego w składzie:
Prezes oddziału: Bolesław Tokarski
Wice prezes: Bogdan Blindow
Skarbnik: Ryszard Szewczyk.

Zarząd oddziału w w/w składzie pracował do 19 czerwca 1997 r.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano wyboru nowego skarbnika w osobie Henryka Kazimierskiego, a 15 grudnia 1997 r. wybrano nowego wiceprezesa oddziału - Dagmarę Blindow wmiejsce zmarłego wiceprezesa Bogdana Blindow.

17.04.2000r na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym nastąpiła zmiana na stanowisku wiceprezesa Klubu w miejsce ustępującej Dagmary Blindow wybrany na to stanowisko został poseł Andrzej Skorulski.

Do dzisiejszego walnego zebrania zarządu oddział pracował w składzie:
Prezes oddziału: Bolesław Tokarski
Wiceprezes: Andrzej Skorulski
Skarbnik: Henryk Kazimierski.

II. Ruch członków klubu:
8 kwietnia 1995 oddział liczył - 19 członków
19 maja 1997 oddział liczył - 36 członków
31 grudnia 1998 oddział liczył - 37 członków + 18 członków młodzieży
17 kwietnia 2000 oddział liczył - 46 członków
30 marca 2002 oddział liczył - 55 członków
kwiecień 2003 oddział liczy ~ 63 członków
7-siedmiu członków w t~m 10-cioleciu zmarło: Stan członków 63 jest stanem ewidencyjnym.

Zarząd oddziału 10.06.99. podjął decyzję skreślenia z ewidencji Klubu 7 członków za niepłacenie składek i nieuczęszczanie na spotkania klubowe - jednak nasza decyzja nie została przyjęta przez Zarząd Klubu w Gdańsku.

W 2003 r. z członkostwa w Klubie zrezygnował Pan Ryszard Pietrzak oświadcząjąc, że pozostanie sympatykiem Klubu.

III. Działalność klubu:
W Klubie na otwartych spotkaniach wykładowcami i prelegentami byli:

Reasumując w naszym Klubie gościliśmy ponad 25 wybitnych osobowości ze świata nauki, polityki i problematyki społecznej. Trzeba podkreślić, że niektóre osoby występowały dwukrotnie i więcej.

Tematyka spotkań Klubowych:

 1. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju
 2. Polska przed wyborami do sejmu
 3. Polska po wyborach 97r
 4. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej - kontrowersje wokół reform wyborów samorządowych
 5. Osiągnięcia socjalne PRL i ich demontaż w okresie transformacji ustrojowej 89-98 r.
 6. Polska i Województwo Pomorskie po wyborach samorządowych
 7. Reforma Służby Zdrowia w powiązaniu z sytuacją społeczno-gospodarczą i budownictwem na rok 1999
 8. Reforma Oświaty- wrzesień 99 r.
 9. Praca Radnych SLD w Radzie Miasta Wejherowo
 10. 10 lat reformy Balcerowicza
 11. Czy jest możliwe wyłonienie nowego Rządu przez AWS
 12. Społeczno-gospodarcze zadania Zarządu Miasta w 2000 r.
 13. Głos Wybrzeża na Gdański Rynku Prasowym
 14. Szkolnictwo zawodowe i wyższe w pracach Sejmu i Senatu
 15. Zaopatrzenie społeczne renty i emerytury
 16. Wybory Prezydenckie 95 r.
 17. Budżet Państwa na 96 r.
 18. Ochrona Środowiska
 19. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 1997 i referendum 25 maja 97 r.
 20. Integracja z Unią Europejską w świetle polityki społecznej
 21. Nowa Matura (spotkanie w LO Wejherowo dla młodzieży)
 22. Młodzież w pracy społeczno-politycznej
 23. Polska a Unia Europejska (rys. historyczny Unii)
 24. Główne problemy ekonomiczno-społeczne determinujące wejście do Unii Europejskiej
 25. Ekonomiczne i społeczne aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej
 26. Prawa obywatela w Unii Europejskiej
 27. Wybrane zagadnienia - Polska a Unia Europejska
 28. Sytuacja w Federacji Jugosłowiańskiej na tle wydarzeń interwencji USA
 29. Wieczór wspomnień zmarłego wiceprezesa Bogdana Blindow - wspomnienie odczytał kol. Roman Reich, a uczennice LO Wejherowo recytowały wiersze
 30. Tradycyjne spotkania Noworoczne członków Klubu sympatyków i zaproszonych działaczy SLD, UP, PSL z miasta Wejherowa.

W sumie spotkaliśmy się 49 razy, a łączna liczba słuchaczy wynosiła 2190 osób. Ze statystyką to tak jak z każdym uogólnieniem, były lata naszej działalności mniej i bardziej aktywne. Zarząd Klubu pozostawia członkom tą problematykę do oceny.
Zarząd naszego oddziału zainicjował doroczne spotkania Noworoczne członków i sympatyków - w sumie odbyliśmy ich osiem.
Należy również wspomnieć, że przez prawie dwa lata mieliśmy względnie dobre rezultaty w pracy z młodzieżą wejherowskiego ogólniaka, czego dowodem było powołanie naszego kolegi Michała Skóra w 1999 r. na przewodniczącego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego w Gdańsku.
Członkowie i sympatycy oraz Zarząd Klubu bardzo aktywnie włączali się w ogólnospołeczne wydarzenia np. wybory do sejmu i senatu, wyborach samorządowych. Jednak z perspektywy czasu - jak ha to spojrzeć to trudno aż uwierzyć, że osoby wyłonićme przez elektorat Iewicowy roztrwoniły nasze wysiłki.
Już w 1997r Zarządowi udało się nawiązać pozytywną współpracę z miejscową Redakcją Kuriera Wejherowskiego. W latach 97-2000 r. ukazało się 8 artykułów. Zarząd w swych dwuletnich sprawozdaniach szczegółowo informował o ich tytułach i czasie ukazania. Wymienię z tego okresu choć kilka tytułów: np.

IV

Panie i Panowie, członkowie i sympatycy Klubu pozwólcie bym Wam w imieniu Zarządu Oddziału serdecznie podziękował za Wasz udział w naszych spotkaniach i naszej pracy.

Zarząd Oddziału kończy swą statutową kadencję. Pozwólcie, że ustępujący Zarząd już teraz złoży gratulacje owocnej pracy i pomyślności Zarządowi, który za chwilę Panie i Panowie wybierzecie.

Za Zarząd Oddziału
Klubu Współczesnej Myśli Politycznej
/ - / Bolesław Tokarski
21-28.02.2003 r. badanie opinii młodzieży na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej.

Klub Współczesnej Myśli Politycznej GDAŃSK - oddział Wejherowo, za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty (pismo nr KO-II-07/8/03/JŚ z dnia 12.02.2003 r.) przez wykonanie w dniach 21-28.02.2003 r. ankiety przeprowadził badanie opinii uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz 18-Iatków gimnazjum SOSW w Wejherowie na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. Zestawienie wyników badania opracowała dr Genowefa Janczewska-Korczagin. Jeden dgzemplarz przesłano do kuratorium, kilka niewykorzystanych pozostaje w archiwum klubu.
Na wszystkich 885 czniów w ostatnich klasach zbadano 329. Na pierwsze pytanie ankiety "Skąd czerpiesz wiedzę o Unii Europejskiej? otrzymano następujące odpowiedzi:
Na lekcjach w szkole - 155
Z prasy i telewizji - 319
Z rozmów z rodzicami - 90
Z rozmów z kolegami - 105
Słucham wykładów o Unii Europejskiej na spotkaniach Klubu Współczesnej Myśli Politycznej - 4
Z internetu - 83
Z innych źródeł (radio, książki, plakaty) - 9

Wejherowo, dnia 01 styczeń 2003 r.

Sprawozdanie z działalności
Wejherowskiego Oddziału Klubu Współczesnej Myśli Politycznej za rok 2003
(w okresie od 19 maja do 31 grudnia 2003 r.)

Do końca roku 2003 odbyły się dwa spotkania w Wejherowie.

 1. Spotkanie z Marszałkiem Senatu, prof. dr hab. Longinem Pastusiakiem - Prezesem Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w dniu 20 października 2003 roku w Wejherowskim Centrum Kultury.
  Zainteresowanie tym spotkaniem było duże, gdyż prof. przedstawił sprawozdanie z prac Senatu za okres bieżącej Kadencji. Wielu ludzi dyskutowało oraz składało petycje ze swoimi trudnymi sprawami osobistymi wykraczającymi poza swoje możliwości załatwienia tych spraw.
 2. Spotkanie z Wiceprezesem Klubu Współczesnej Myśli Politycznej - Prof. dr hab. Rajmundem Rybińskim.
  Spotkanie odbyło się 18 listopada 2003 r w Starostwie Powiatowym w Wejherowie i miało charakter dyskusji panelowej. Przyczynkiem do dyskusji był referat Prof. Rybińskiego : "Sytuacja bytowa emerytów i rencistów - przegląd problemów".
  Głos w dyskusji zabrał pan Józef Leszczyński -Kierownik Inspektoratu ZUS w Wejherowie, przedstawiając miejscowe problemy i ich statystykę w ZUS. Wystąpił także pan Andrzej Skorulski - przewodniczący OPZZ woj. Pomorskiego, były poseł III kadencji Sejmu RP.
  Interesujące w tym spotkaniu było to, że przedstawiono trzy grupy interesów do finansowego wsparcia z centralnych instytucji naszego Państwa. Interesy tych wszystkich grup społecznych i nasze obowiązki są niepodważalne lecz szczupłość środków finansowych naszego państwa niestety nie może zaspokoić tych potrzeb w sposób wystarczający. I ten wniosek wypłynął z tego spotkania.
  Spotkania są bardzo interesujące i przychodzi na nie około 60 osób.
 3. Posiedzenia Zarządu Klubu olWejherowo odbyły się 5 razy.

Niestety z powodu śmierci w 2003 roku straciliśmy dwóch członków naszego Klubu - Pana Ostapiuka oraz Pana Stankiewicza.

Plan na 2004 rok.
Został wysłany na ręce Wiceprezesa Klubu Współczesnej Myśli Politycznej - Prof. dr hab. Rajmunda Rybińskiego.Wejherowo, dnia 14.01. 2003 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku O/Wejherowo z dochodów i wydatków za okres 2002 roku

Budżet naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej tworzyły wyłącznie wpływy pieniężne ze składek członkowskich, osób wspierających (sympatyków) oraz jednorazowej wpłaty dokonanej przez Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku.
Należy nadmienić, iż Klub nasz został w dniu 27 marca 2002 roku poddany kontroli zarówno finansowej jak i organizacyjnej przez Komisję Rewizyjną Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku pod kierunkiem jej przewodniczącego pana Jana Matusewicza. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła naszą działalność zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym.
Szczegółowe wpływy i wydatki Klubu kształtują się następująco:

Saldo początkowe na dzień 01 styczeń 2002 r. wynosi - 442,39 zł.
1.Dochody:
- ze składek członkowskich za rok 2002 r. -265,92 zł.
- ze składek członkowskich zaległych -416,00 zł.
- osób wspierających (sympatyków) -40,00 zł.
- wpłaty dodatkowe członków i sympatyków klubu -- 240,00 zł.
Razem961,92 zł.
2.Wydatki:
Ogółem wydano na potrzeby klubu łącznie 820,86 złotych złotych. W tym:
- wydatki związane z organizacją spotkań Noworocznych członków i sympatyków wynosiły łącznie -507,00 zł.
- na zakup znaczków pocztowych -22,00 zł.
- na zakup materiałów biurowych -9,60 zł
- na plakatowanie spotkań członków z przedstawicielami Sejmu, Senatu oraz innych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej -128,10 zł.
- wykonanie ksero (zaproszenia itp.) -67,16 zł.
- organizacja spotkań (napoje.kawa itp.) -13,00 zł.
- wydatki związane z przeprowadzoną kontrolą Kom.Rew. -24,00 zł.
- wydatki związane z rozmowami telefonicznymi Prezesa - 50,00 zł.
Razem 820,86 zł.

Saldo na dzień 31 grudzień 2002 roku wynosi          583,45 złotych

Prezes Klubu WMP O/WejherowoSkarbnik Klubu WMR O/Wejherowo
/ - / Bolesław Tokarski/ - / Henryk Kaźmierski


Wejherowo, dnia 07.01.2002 r.

Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków za okres roku 2001
(czyli od 01.01. do 31.12.2001 roku) Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku Oddział w Wejherowie. (w nin. kopii pominięto m. in. fragmenty zawierające imienne wykazy osób)

Stan salda na dzień 31.12.2000 r wynosił 382,21 złotych

 1. Dochody:
  W okresie sprawozdawczym wpływy ogółem wynosiły 1119,90 zł.
  Z tego:
  - ze składek członkowskich - 406 złotych
  - ze składek osób wspierających - 628 złotych
  - ze składek zaległych - 65,90 złotych
 2. Zaległości z tytułu nie opłacanych składek wynoszą ogółem 2098 zł i przypadają one na:
  - z 1995 r. - 6 złotych
  - z 1996 r. - 12 złotych
  - z 1997 r. - 113 złotych
  - z 1998 r. - 136 złotych
  - z 1999 r. - 421 złotych
  - z 2000 r. - 632 złotych
  - z 2001 r. - 778 złotych
  Razem ––– 2098 zł.


 3. Sprawozdanie z działalności Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku Oddział Wejherowo za okres 19.06.1997 do 17.04.2000. tj. 2 lata 9 miesięcy i 28 dni..

  1. Skład osobowy Zarządu Oddziału:
   • Prezes Bolesław Tokarski
   • Wiceprezes Bogdan Blindow
   • Skarbnik Henryk Kazimierski
   • od 15.12.97. w miejsce zmarłego wiceprezesa Bogdana Blindow wybrano Panią Dagmarę Blindow na stanowisko wiceprezesa.
  2. Na dzień 17.04.2000 oddział liczy 48 członków na koniec II kadencji Zarządu w 97 r. liczba członków wynosiła 33. W okresie sprawozdawczym 7 członków skreślono z listy dnia 10.06.99 r. za nieopłacenie składek członkowskich i brak udziału w spotkaniach klubu. A więc 33 - 7 - 3 = 23 + 22 nowo przyjętych + 3 członków przeniosło się z terenu Rumi = 48. Mimo, że ze stanu 33 członków 7 członków skreślono, to w okresie przybyło 69,7 % stanu. Uważam, że sam przyrost członków w naszym oddziale świadczy o względnie dobrej pracy klubu.
  3. Działalność Klubu: mieliśmy 19 spotkań:
   • 11.08.97. poseł prof. dr hab. Longin Pastusiak - "Polska przed wyborami do Sejmu"
   • 25.11.97. poseł mgr Jolanta Banach - "Aktualna sytuacja polityczna w Polsce"
   • 25.11.97. wieczór wspomnień zmarłego wiceprezesa Bogdana Blindow - wspomnienie odczytał kol. Roman Reich, a uczennice LO w Wejherowie pod kierunkiem pani mgr E. Łysakowskiej recytowały wiersze
   • 12.12.97. Henryk Wojciechowski z-ca przew. Rady Wojewódzkiej SdRP - "Polska po wyborach"
   • 09.02.98. poseł prof. Dr hab. Longin Pastusiak - ,,Pozycja Polski na arenie międzynarodowej"
   • 16.03.98. kmdr dr Edward Skóra - "Kontrowersje wokół reform i wyborów samorządowych"
   • 25.05.98. doc. Dr hab. Zbigniew Wiktor - "Osiągnięcia socjalne PRL i ich demontaż w okresie transformacji ustrojowej 89-98"
   • 23.11.98. Henryk Wojciechowski wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady SdRP i Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego - ,,Polska i Województwo Pomorskie po wyborach samorządowych"
   • 28.12.98. Bolesław Tokarski - prezes Klubu - "Spotkanie Noworoczne"
   • 08.03.99. Senator Senatu RP dr med. Jerzy Cieślak PPS - Jelenia Góra - członek Senackiej Komisji Zdrowia - "Reforma Służby Zdrowia w powiązaniu z sytuacją społeczno - gospodarczą i budżetem na rok 1999"
   • 17.05.99. poseł mgr Franciszek Potulski - "Reforma Oświaty - wrzesień 1999"
   • 14.06.99. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej - .Praca Radnych w Radzie Miasta"
   • 15.11.99. dr Włodzimierz Tarnowski - Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego - "10 lat reformy Balcerowicza"
   • 29.12.99. Bolesław Tokarski - "Spotkanie noworoczne" - przy kawie i ciastku z okazji 2000 roku
   • 14.02.2000. poseł Andrzej Skorulski - "Czy jest możliwe wyłonienie nowego rządu (przez A WS)"
   • 20.03.2000. Członek Zarządu Miasta pan Stanisław Pieroszczuk oraz 5 Kierowników Wydz. Urzędu Miasta - zamiast
   • Prezydenta - "Społeczno - gospodarcze zadania Zarządu Miasta w 2000 roku"
   • 17.04.2000. redaktor Marek Formela - "Głos Wybrzeża na Gdańskim Rynku Prasowym"
   • 17.04.2000. Bolesław Tokarski -prezes i Zarząd Klubu - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu
  4. Przy Klubie działa Koło Młodych - ich sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Koła - pragnę zaznaczyć, że na każdym zebraniu Zarządu Oddziału Klubu przewodniczący Koła Młodych bierze czynny udział, a jako wyróżnienie kol. Michał Skóra w 1999 roku wiosną przewodniczył zjazdowi sprawozdawczemu w Klubie w Gdańsku.
  5. W obecnej kadencji udało się bardzo dobrze nawiązać pracę z Redakcją Kuriera Wej- herowskiego. W Kurierze ukazały się następujące artykuły:
   1. Pamięci Bogdana Blindow - 03.12.98. "Wieczór w Klubie Współczesnej Myśli Politycznej"
   2. 06.08.97. - "W Klubie Współczesnej Myśli Politycznej" prof. Longin Pastusiak
   3. 06. 01. 98. - "Plany politycznego myślenia" (artykuł mówiący o rocznej działalności Klubu i planach na rok 1999.
   4. 12.12.98. - "Spotkała się lewica", "Były Wojewoda Gdański w Wejherowie"
   5. 10 .11. 99. - "KWMP - zaprasza" (krótki wywiad Prezesa Oddziału Klubu i zaproszenie do udziału w spotkaniu 15 listopada 99 na odczyt dr Włodzimierza Tarnowskiego)
   6. 23.02.2000 "Wejherowo z wizytą w Klubie" (spotkanie z posłem Andrzejem Skorulskim)
   7. 15.03.2000. .Prezydent na Lewicy" (zaproszenie na spotkanie w Klubie z Prezydentem Miasta)
   8. 29.03.2000 - "Nie było Prezydenta na Lewicy" - (obszerny artykuł wraz z pismem protestacyjnym prezesa Klubu)
  6. Działalność Klubu na zewnątrz
   • Członkowie Klubu aktywnie pracowali w kampanii wyborczej do sejmu oraz w wyborach samorządowych.
   • Wiceprezes Klubu pani Dagmara Blindow zdobyła mandat do Rady Miasta Wejherowa, a Henryk Kazimierski z powodu nie zaakceptowania przez przewodniczącego SdRP - p. St. Krawca wycofał się z ubiegania o mandat. Z tego też powodu złożyliśmy swój protest do Komitetu Wojewódzkiego SLD i SdRP w Gdańsku - do dziś brak odpowiedzi.
  W okresie sprawozdawczym odeszli od nas na zawsze członkowie:
  - Bogdan Blindow
  - Barbara Jackowska
  - Paweł Samp

  Pragnę Koleżankom i Kolegom, członkom i sympatykom Klubu serdecznie podziękować za Wasz aktywny udział w pracach i spotkaniach Klubu. Bez Waszego udziału nie uzyskalibyśmy takiego wyniku. Ustępując dziś z funkcji Prezesa Klubu Oddziału Wejherowskiego żywię nadzieję, że Koledzy wybiorą sobie takiego Prezesa, który kontynuował będzie dalej pracę Naszego Klubu dla pożytku nas wszystkich. Składam już teraz przyszłemu Zarządowi życzenia wielu owocnych prac i osiągnięć.

  Prezes Klubu / - /
  Bolesław Tokarski
  Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków za okres od roku 1997 do 17.04.2000 Klubu Współczesnej Myśli Politycznej Oddział w Wejherowie.
  (w nin. kopii pominięto m. in. fragmenty zawierające imienne wykazy osób).

  Stan na 18.04.1997 przyjęty od poprzedniego Zarządu wynosił 4,90 zł. Minusowe saldo pokryte zostało przez nowo wybranego skarbnika i nie zostało ujęte w sprawozdaniu.

  1. DOCHODY
  W okresie sprawozdawczym wpływy w poszczególnych latach wynosiły:
  wpływy w okresie1997199819992000Razem:
  ze składek członkowskich 139,-178,-316,-336,1830,1
  od osób wspierających-,-10,-30,-50,-90,-  2. ZALEGŁOŚĆI
  Zaległości z tytułu nie wpłaconych składek członkowskich za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą:
  z 1997 r.138,- zł
  1998 r.172,- zł
  1999 r.451,- zł
  Razem:761,- zł
  W w/w zaległościach nie uwzględniono członków klubu, którzy zostali z dniem 10.06.1999 r skreśleni z uwagi na nieuczestnictwo i nieopłacone składki.
  Imienny wykaz członków klubu zalegających ze składkami zawiera załącznik Nr. 1 (niezarchiwizowany na stronie internetowej).

  3. WYDATKI
  W okresie sprawozdawczym wydano łącznie na potrzeby Klubu łącznie 786,54 zł. Wydatki w rozbiciu na poszczególne lata:
  1997199819992000Ogółem:
  96,-156,16188,35346,03786,54

  Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik Nr. 2. (niezarchiwizowany na stronie internetowej).

  Skarbnik Klubu WMP
  Oddział Wejherowo
  Henryk Kaźmierski
  Sprawozdanie z działalności Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku Oddział w Wejherowie za rok 1998.

  1. Skład osobowy Zarządu Oddziału:
   • Prezes Bolesław Tokarski
   • Wiceprezes Dagmara Blindow
   • Skarbnik Henryk Kazimierski
  2. Oddział liczył na 31.12.199837 członków rzeczywistych + koło młodych o liczbie 18 członków.
  3. Działalność Klubu w 1998 r - 6 spotkań:
   1. poseł prof dr hab. Longin Pastusiak - .Pozycja Polski na arenie międzynarodowej";
   2. kmdr dr Edward Skóra - "Kontrowersje wokół reformy i wyborów samorządowych";
   3. poseł Jolanta Banach - "SLD w nadchodzących wyborach samorządowych 1998 r.";
   4. doc. dr hab. Zbigniew Wiktor Przewodniczący K.W.Zw.Kom. Polskich "Proletariat" - "Osiągnięcia socjalne PRL i ich demontaż w okresie transformacji ustrojowej";
   5. wiceprzewodniczący W.R.SDRP - radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Henryk Wojciechowski - "Polska i województwo pomorskie po wyborach samorządowych";
   6. Bolesław Tokarski prezes Klubu - "Sprawozdanie z rocznej działalności Klubu i spotkanie noworoczne".

   Koło Młodych:

   • poseł Andrzej Skorulski - "Integracja Polski z Unią Europejską w świetle polityki społecznej" - styczeń 98 r.
   • spotkanie październikowe Koła Młodych było spotkaniem powakacyjnym - przedstawiono program działania na rok 98/99;
   • młodzież spotkała się z posłem Andrzejem Skorulskim - "Młodzież w pracy społeczno politycznej".

   Łączna obecność na spotkaniach dorosłych 186 osób, na spotkaniach młodych od 16-24 osób.

  4. Działalność członków Klubu na zewnątrz: Klub wysunął 2 kandydatury do Samorządu miasta - jedna kandydatura nie została zaakceptowana przez Przew. SdRP - Wejherowo, drugi kandydat Dagmara Blindow zdobyła mandat do Rady Miasta.
   • Ukazały się dwie notatki prasowe o działalności Klubu w "Kurierze Wejherowskim" i jedna notatka w biuletynie "Brzask" dotycząca spotkania z Przew.Zw.Kom. Polskich "Proletariat";
   • Zarząd Klubu zaprotestował w związku z niegodnym zachowaniem Przew. Rady Rejonowej SdRP w Wejherowie w czasie kampanii wyborczej w 1998 r.  Sprawozdanie z działalności Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku Oddział w Wejherowie za okres drugiej kadencji od 8 kwietnia 1995 r. do 19 maja 1997..

  1. Skład osobowy Zarządu Oddziału wybranego dnia 8 kwietnia 1995 r. był następujący:
   Prezes Oddziału- Bolesław Tokarski
   Wiceprezes Oddziału- Bogdan Blindow
   Skarbnik Oddziału- Ryszard Szewczyk
  2. Liczba członków w Oddziale Wejherowskim wynosi 33 członków, w okresie sprawozdawczym oddział powiększył się o 16 członków.
  3. Działalność Klubu w okresie kadencji:
   w sumie odbyło się 17 spotkań w tym 2 spotkania z młodzieżą szkół średnich i tak: w 95 r. = 7, w 96 r. = 6 w 97 do 19 maja 4

   Prelegentami byli:
   • prof. dr Andrzej Sobociński
   • senator dr Wanda Kustrzeba (2-krotnie)
   • dr Witold Tumowiecki prorektor UO
   • poseł prof. dr hab. Longin Pastusiak
   • poseł dr Franciszek Potulski (2-krotnie)
   • prac. nauk. UO dr Joanna Senyszyn
   • poseł Zbigniew Szczepiński (2-krotnie)
   • poseł Piotr Ikonowicz wice przew. Rady Nacz. PPS
   • prac. nauk. UO dr Krzysztof Krzyżanowksi
   • Przew. Regionu Gdańsko-Elbląskiego OPZZ Andrzej Skorulski
   łącznie w spotkaniach brało udział 322 osoby co średnio na l spotkanie dało 19 osób. Jednak były spotkania o mniejszej frekwencji od 4 do 48 osób w spotkaniu z młodzieżą szkół średnich, a w spotkaniu z młodzieżą Technikum Elektrycznego 38 uczniów.

   Tematyka spotkań:
   1. Sytuacja społeczno - polityczna w kraju.
   2. Szkolnictwo zawodowe i wyższe w pracach Sejmu i Senatu.
   3. Zaopatrzenie społeczne renty i emerytury.
   4. Wybory Prezydenckie 95 r.
   5. Wspólne spotkanie Klubu z członkami SdRP, UP i PSL
   6. Budżet Państwa na 96 r.
   7. Ochrona środowiska.
   8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997 i referendum 25 maja 97
   9. Integracja z Unią Europejską w świetle polityki społecznej
   10. Nowa Matura (dla młodzieży szkół średnich).

  4. Działalność społeczna członków Klubu na zewnątrz:
   Członkowie Klubu należący do SdRP i UP brali czynny udział w wyborach prezydenckich w95r.
   Ponadto nasi członkowie niejednokrotnie brali czynny udział w spotkaniach klubowych w Gdańsku i Gdyni.
   Prezes Oddziału Wejherowskiego w miarę możliwości bierze udział w posiedzeniach Zarządu Klubu w Gdańsku.

  Prezes Klubu / - /
  Bolesław Tokarski
  Przypuszczalnie jest to tekst referatu wygłoszonego przez Romana Reicha na spotkaniu klubowym.