ARCHIWUM NOTATEK O WYBRANYCH WYDARZENIACH I DONIESIENIACH PRASOWYCH OGŁOSZONYCH NA STRONIE "CO PISZĄ INNI".

Spis stron archiwalnych działu:
Rok 2015.
Rok 2014 - strona niniejsza.
Rok 2013.
Rok 2012.
Rok 2011.
Lata 2007 - 2010.
Powrót na stronę ARCHIWUM

Notatki o wybranych doniesieniach prasowych ogłoszone na stronie "Co piszą inni" w roku 2014.

Przejście do kolejnych notatek na stronie "Co piszą inni" z 2015 r.

KOLEJNA PRÓBA OKIEŁZNANIA FINANSJERY

Biuletyn Departamentu Stanu USA donosi o podjęciu kolejnego nieśmiałego kroku mającego na celu ograniczenie samowoli globalnej finansjery. Przyznano w tym dokumencie, że brak nadzoru nad przepływami pieniędzy jest odpowiedzialny za patologie nazwane niewinnie korupcją, choć ze względu na skutki należało by mówić o bandytyzmie. Rząd USA zapowiada więc ukrócenie anonimowości finansów w bankach amerykańskich, co w zamierzeniach ma ograniczyć bezprawie opisane przez podanie przykładu rodziny prezydenta (de facto dyktatora) Gwinei Równikowej. Działanie zasługuje na pochwałę, aczkolwiek biuletyn nie podaje szczegółów, ani nie wspomina o bankach np. znajdujących się w tzw. rajach podatkowych. Zwolennicy demokratyzacji będą mieli również pewnie zastrzeżenia spowodowane tym, że zmiany usprawniające zarządzanie globalnymi finansami umacniają władzę oligarchii wynikającą ze współczesnej nam korporacyjnej formy kapitalizmu.
SG 2014-12-28.

PROWOKUJĄCE SPOJRZENIE NA EKONOMIĘ

Tak krótko można skomentować ciekawy, przeprowadzony z koreańskim specjalistą w tej dziedzinie wywiad w Gazecie Prawnej. Przeczytanie tego artykułu przypomniało mi wrażenia wywołane lekturą popularyzujących wiedzę o gospodarce książek Grzegorza Kołodko. Z jednej bowiem strony ujmując można określić, że Ha-Joon Chang przedstawia w skrócie to, co Kołodko opisał w 3 tomach poświęconych kolejno przeszłości, teraźniejszości i perspektywom ekonomicznym. W tym rozumieniu omawiany wywiad przeznaczony byłby dla tych, którym nie starczy wytrwałości, by przebrnąć przez pisane zrozumiałym językiem, ale jednak wymagające natężenia uwagi, obszerne wywody polskiego uczonego. Zarazem jednak są różnice między obu autorami. Można więc zaryzykować, że obaj uzupełniają się, a z trzeciego punktu widzenia przyjąć, że krótki artykuł stanowi zachętę, by zainteresować się książkami traktującymi w sposób popularny o ekonomii, że jest reklamą piszarstwa Kołodki
SG 2014-12-07.

DZIAŁANIA ZAKŁÓCAJĄCE HANDEL MIĘDZYNARODOWY

są obok spekulacji finansowych jednym z czynników wywołujących kryzysy. Rzeczowo, choć w dużym skrócie sprawę przedstawił na na swych stronach internetowych "Portal spożywczy".
SG 2014-11-22.

OPINIE PROF. GARDAWSKIEGO

podane w udzielonym przez niego wywiadzie po manifestacjach, które miały miejsce w połowie września b. r. dają interesującą panoramę stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych. Nieliczne swoje zastrzeżenia do opinii profesora zapisałem na stronie internetowej komentarzy do wywiadu. Dodam jedynie stanowcze twierdzenie, że opinia publiczna za mało zna "aktualne analizy, zwłaszcza przeprowadzane ostatnio przez Jerzego Hausnera", co obciąża nie tylko dziennikarzy omijających tą mało efektowną tematykę, ale również nas samych jako nie przejawiających koniecznego minimum zainteresowania publikacjami zajmującymi się poważnie kwestiami społecznyni i gospodarczymi. Zarazem niestety nie wiem, jakie wydarzenia Autor miał na myśli wspominając, że "ostatni kryzys ujawnił, jak bardzo wielkie korporacje, wbrew wcześniejszym poglądom badaczy, mają ojczyzny i lojalności narodowe", a przecież to interesujące spostrzeżenie dokonane przez Autora dotyczy sprawy znacznej wagi..
SG 2014-11-22.

OPANOWANIE CHAOSU GLOBALNYCH PRZEPŁYWÓW FINANSÓW

jest jednym z warunków koniecznych dla zapobieżenia kryzysom. Jak informuje Gazeta Prawna uczyniono w tym kierunku niewielki, lecz istotny krok.
SG 2014-11-21.

CZY ODRADZENIE JAPOŃSKIEGO MILITARYZMU?

Taką obawę wyraża Saul Takahashi w artkule ogłoszonym na łamach anglojęzycznej witryny Global Research.
SG 2014-11-01.

XI KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

obradował 13-14 października br. w Warszawie. Portal WNP przedstawia relację z tej konferencji poświęconej głównie aktualnym problemom energetyki, gazownictwa i paliwom.
SG 2014-10-23.

PRZECIW KLERYKALIZACJI POLSKI

złożyli dramatyczny protest podpisani pod jego tekstem wybitni przedstawiciele elity umysłowej kraju.
SG 2014-10-23.

OSĄDZANIE ROSJI

z powołaniem się na wydarzenia na Ukrainie, Gruzji i Mołdawii (z tendencyjnym pominięciem zaszłości na Bałkanach o odmiennej wymowie) odbywa się zgodnie z interesami USA. Na szczęście nie brakuje jednak głosów kwestionujących ten jednostronny pogląd. O rozsądek w rozpatrywaniu konfliktów apeluje Bronisław Łagowski w ostatnim (40/2014) wydaniu tygodnika "Przegląd", oraz podobnie amerykański "Foreign Affairs".
SG 2014-10-05.

WSCHODNI KONGRES GOSPODARCZY

obradował w dniach 18 i 19 b.m. w Białymstoku. Dostępne są już szczegółowe sprawozdania z tego ważnego wydarzenia.
SG 2014-09-24.

SZCZEGÓLNY OGLĄD ZJAWISK GLOBALNYCH

umożliwia opublikowany na łamach Portalu Gospodarczego raport firmy specjalizującej się w - jak to określono - relokacji fabryk.
SG 2014-09-18.

OBRAZ NASZYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

w beznamiętnym ujęciu statystyki przedstawiła Gazeta Wyborcza opierając się na danych raportu niemieckiej Fundacji Bertelsmanna, która wykonała badanie poziomu sprawiedliwości społecznej w krajach UE.
SG 2014-09-15.

BILANS WYMIANY HANDLOWEJ POLSKI Z ZAGRANICĄ

od wielu lat wykazuje saldo ujemne, co źle wpływa na naszą gospodarkę. Na początku b. r. nastąpiła pod tym względem bardzo duża poprawa, tym istotniejsza, że wzrósł nasz eksport do krajów rozwiniętych, będących odbiorcami o wysokich wymaganiach jakościowych. Niestety nie ma informacji o ew. próbie określającej działania, które spowodowały tą korzystną zmianę. Należy jednak mieć nadzieję, że jest to stała tendencja, którą jedynie tymczasowo zakłóci wpływ restrykcji w handlu z Rosją.
SG 2014-09-10.

EUROPA WYCOFUJE SIĘ Z PRYWATYZACJI USŁUG

społecznych (służba zdrowia, szkolnictwo itp.) i komunalnych (wodociągi, komunikacja itp.), gdyż - jak wyjaśnia "Nowy obywatel" - działalność prywatną cechuje zarówno obniżona jakość jak i podwyższone koszty.
SG 2014-08-30.

PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI ŚWIATOWEJ

Zużycie energii określa poziom cywilizacyjny, a pośrednio wpływa na klimat, co razem stwarza liczne problemy. Przyszły rozwój wypadków w tej dziedzinie przedstawił Portal Gospodarczy w krótkim artykule.
SG 2014-07-05.

OBRADY EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO 2014

zostały oficjalnie podsumowane i opisane w ciągu miesiąca od ich zakończenia.
SG 2014-06-13.

WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA POLSKI Z SĄSIADAMI

stanowi ważny wkład w budowę jedności gospodarczej Europy. Najnowszymi wydarzeniami w tej sprawie są: budowa polsko-litewskiego łącza energetycznego, oraz polsko-niemiecka umowa o współpracy energetycznej.
SG 2014-06-13.

VI EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

(EEC - European Economic Congress 2014) rozpoczął wczoraj obrady w Katowicach. Polecam sprawozdanie z 1-go dnia obrad.
SG 2014-05-08.

NIEWOLNICTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Joachim Hagopian opierając się na danych uzyskanych prez United Nation’s International Labor Organization (ILO) opisuje rozmiary tego haniebnego zjawiska (j. ang.). Ponieważ proceder zniewalania ludzi jest w większości krajów nielegalny, cytowane cyfry są jedynie szacunkowe, jednak wiarygodne, a wynika z nich, że aktualnie na świecie jest więcej niewolnictwa niż kiedykolwiek w historii. Oburzający jest znaczny wkład społeczeństw krajów rozwiniętych, których obywatele wykorzystują seksualnie oferowane przez stręczycieli zniewolone kobiety i dzieci.
SG 2014-03-16.

NOWY SKŁAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zacznie urzędować już za ca 2 miesiące. Zwraca uwagę krótkie lecz rzeczowe omówienie przewidywanych perspektyw związanych z tym wydarzeniem dokonane na łamach Portalu Gospodarczego WNP.
SG 2014-03-25.

UKRAINA, KRYM, ROSJA, ŚWIAT

Aczkolwiek razi całkowite pominięcie zależności skutków konfliktu od takich wpływowych graczy jak np. Chiny i nieuwzględnienie związków z innymi procesami kształtującymi sytuację świata jak przemiany dokonywane w krajach muzułmańskich czy latynoamerykańskich, oraz chociaż niektóre konstatacje dotyczące uwarunkowań prawnych i politycznych wydają się wątpliwe, przedstawiona w krótkim wywiadzie analiza prof. Stanisława Bielenia jest - jak sądzę - jedną z bardziej udanych pod względem rzeczowości i widocznego dążenia do uzyskania możliwie obiektywnego opisu.
SG 2014-03-23.

POLITYKA I FINANSE

W atmosferze ogólnego wzburzenia umysłów wywołanego przez wypadki na Ukrainie dobrze jest zwrócić uwagę na reakcję wolnych od sentymentów środowisk skupionych wokół giełd i banków. Okazję ku temu daje nam "Puls Biznesu" w krótkich artykułach p. t. Rynek ma Krym w cenach oraz Giełda w Moskwie rośnie po referendum na Krymie. Tamże warto przeczytać streszczenie wywiadu prof. Belki dające krótki lecz treściwy ogląd problemów istotnych dla Polski.
SG 2014-03-17.

STOSUNKI FINANSOWE W SKALI GLOBALNEJ

są jednym z najważniejszych czynników decydujących o pokoju i rozwoju świata a więc również Polski. Artykuł p. t. "Rosja zagroziła USA wojną walutową" na łamach witryny Obserwatorfinansowy.pl omawia przystępnie i interesująco wspomniane stosunki globalne.
SG 2014-03-13.

UKRYTE BEZROBOCIE NA WSI

które w II Rzeczypospolitej stanowiło jeden za najpoważniejszych problemów społecznych, istnieje również obecnie, o czym pisze Gazeta Prawna. Co prawda skala problemu jest (podobnie jak inne zjawiska stanowiące o nędzy Polaków) obecnie mniejsza, lecz wykazuje od 1989 roku tendencję do pogarszania.
SG 2014-03-10.

WENEZUELA

jest - jak na to wskazują wydarzenia - ważnym ogniwem globalnego kształtowania się walki klasowej, której rozwój od zawsze charakteryzuje współzawodniczenie dwu przeciwstawnych tendencji antydemokratycznych: kapitulanctwa i nadmiernego stosowania przemocy. Trudności jakie musi przezwyciężać rząd usiłujący zachować równowagę między tymi skrajnościami widoczne są w ogłoszonym na łamach "Global Research" artykule p. t. "Rise of the Anti-Government Flash Mobs: First Ukraine, Now Venezuela". W treści widoczna jest perfidia kłamliwość i bezwzględność z jaką wspomagane przez USA środowisko finansjery wykorzystuje starania władz o to, by zabiegając o poprawienie warunków bytowych ludności zachować podstawowe normy prawa w jego wymiarze zarówno wewnątrzkrajowym jak i międzynarodowym. Tragedią jest, że istotne dla całego świata procesy polityczne i społeczne przebiegające w Wenezueli (także w całej Ameryce Południowej) przebiegają w oderwaniu od życia globalnej wspólnoty lewicy. Stan ten wynika głównie z fundamentalizmu zmarłego niedawno przywódcy wenezuelskiego Chaveza, a odziedziczonego przez jego następców. W tej sprawie jednak również nie są w porządku członkowie Międzynarodówki Socjalistycznej, którzy jak np. widać w treści oficjalnego komunikatu, poprzestają na powierzchownej i nastawionej mentorsko analizie, lub - czego doświadczami obserwując wypowiedzi polityków polskiej lewicy - zajęci są całkowicie rozgrywkami o udział we władzy swojego kraju.
SG 2014-03-03.

ODBUDOWA PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO

była głównym tematem wspomnianej w notatce niżej konferencji "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski" w Krakowie 6 i 7 lutego br.. Wypowiedzi uczestników spotkania relacjonuje Dariusz Ciepiela na łamach portalu internetowego WNP. W sprawozdaniu zwraca uwagę podkreślanie wagi odbudowy przemysłu przy jednoczesnej wstrzemięźliwości co do określenia działań koniecznych do przedsięwzięcia. Widoczne jest zarazem jednostronne ujęcie sprzeczności uprzemysłowienia i ochrony klimatu, wszyscy bowiem poruszający to zagadnienie wspominają jedynie o kosztach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pomijając koszty powodowanych przez te gazy zmian środowiska. Można też zauważyć charakterystyczny dla tego rodzaju publikacji niski poziom załączonych komentarzy. Wyjątek stanowi pod tym względem jedynie rzeczowa opinia prof. Zbigniewa Kasztelewicza.
SG 2014-03-02.

PROBLEMY GOSPODARCZE I POLITYCZNE

współczesnej Europy zostały skrótowo, lecz przekonująco przedstawione w wywiadzie udzielonym portalowi PWN przez przedstawiciela polskich pracodawców Andrzeja Malinowskiego.
SG 2014-02-24.

PERSPEKTYWY GOSPODARKI POLSKIEJ

omawiano na konferencji "Forum Zmieniamy Polski Przemysł" 17 lutego 2014 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton. Należy też wspomnieć o VI Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Krakowie 6-7 lutego pt. Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski
SG 2014-02-19.

BUDOWANIE DEMOKRACJI W ŚWIECIE

a nie tylko we własnym kraju stało się zagadnieniem aktualnym szczególnie ze względu na ostatnie wydarzenia mające miejsce za naszą wschodnią granicą. Powszechne przekonanie o konieczności popierania dokonujących się w obcych krajach przemian w tym kierunku, aby rzeczywiście dało korzystne rezultaty bez spowodowania niszczących konfliktów, musi uwzględniać zasady, które w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczypospolitej" wspomniał Jean-Claude Mignon kandydujący na stanowisko sekretarza Rady Europy.
SG 2014-02-19.

TENDENCJE IZOLACJONISTYCZNE I KONFRONTACYJNE

powodowane przez frustracje wywołane kryzysem dają się odczuć podobnie, jak to miało miejsce w latach 30-tych ub. stulecia. Przejawiają się one rywalizacją na rynku walut narodowych, narzucaniem ceł i utrudnianiem migracji. Przykład tego ostatniego zjawiska przedstawia notatka na portalu gospodarczym WNP. Należy tu przypomnieć, że podobne okoliczności przyczyniły się do wybuchu II Wojny Światowej.
SG 2014-02-10.

ŚLIMACZE TEMPO NAPRAWY EKONOMIKI GLOBALNEJ

Odbywa się to drobnymi krokami, gdyż pokonanie oporu światowej finansjery jest b. trudne. Obecnie - jak donosi Portal Gospodarczy WNP - Komisja Europejska próbuje ograniczyć niebezpieczną dla gospodarki koncentrację kapitału bankowego. Niepokoi zatrzymanie podobnych reform w USA, których wpływ na globalny rynek jest decydujący.
SG 2014-01-30.

UDZIAŁ POLSKI W TZW GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ

obejmującej także Czechy, Słowację i Węgry rzadko jest przedmiotem zainteresowania prasy. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na atykuł na portalu gospodarczym WNP wspominający niektóre pozytywne rezultaty osiągnięte w ramach działalności tej organizacji.
SG 2014-01-29.

PROBLEMY UNII EUROPEJSKIEJ

przez większość mediów są często pomijane. Z tego względu należy zwrócić uwagę na kilka notatek podanych ostatnio przez "Portal Gospodarczy": o postępie przygotowania tzw. unii bankowej, o pozytywnym przebiegu wprowadzenia Euro na Łotwie i o dramatycznym w swej wymowie apelu o rozwój europejskiego przemysłu. Warto zwrócić uwagę, że o ile opisane zdarzenia stanowią dowód pozytywnych zmian, to uderza ich cząstkowy i powolny postęp, a w ostatnim z wymienionych wyraźnie zaznaczono niedostateczne wykorzystanie możliwości rozwojowych posiadanych przez unię. Widoczne jest, wynikające ze słabości centralnych władz spowolnienie podejmowania decyzji, koniecznych a zarazem zależnych od żmudnych negocjacji z poszczególnymi członkami unii, która coraz wyraźniej traci swoją pozycję znaczącego składnika gospodarki światowej.
SG 2014-01-27.

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY

jest organizacyjnie niedostosowany do aktualnej globalnej sytuacji finansowej. Krótkie objaśnienie tego tematu przedstawiono na portalu internetowym WNP.
SG 2014-01-15.

ZANIEDBANIE REMONTÓW I MODERNIZACJI SIECI KOMUNIKACYJNEJ

zagraża gospodarce. Okazuje się zarazem, że problem ten dotyka nie tylko Polski, lecz występuje również w Niemczech.
SG 2014-01-13.

WSTĘPNE POROZUMIENIE Z IRANEM

w sprawie zapobieżenia dalszego rozpowszechniania zbrojeń nuklearnych stwarza szansę wygaszenia jednego z ognisk zagrażających istniejącemu względnemu pokojowi światowemu.
SG 2014-01-13.

Przejście do kolejnych, wcześniejszych notatek na stronie "Co piszą inni" z roku 2013.