Pomorska Busola Lewicy im. Izabeli Jaruga-Nowackiej
Klub WMP O klubie Co piszą klubowcy Co piszą inni Poza klubem Księga gości


W Y D A R Z E N I A

2014-12-01 na spotkaniu Klubu Współczesnej Myśli Politycznej prof. Wojciech Lamentowicz dokonał uroczystego wręczenia statuetek "Pomorska Busola Lewicy" pani prof. Barbarze Krupa-Wojciechowskiej i panu Józefowi Łacmańskiemu. Zdjęcie niżej przedstawia obie statuetki przygotowane do wręczenia wraz z wiązką kwiatów.

2013-09-23 na XX walnym zgromadzeniu Klubu Współczesnej Myśli Politycznej prof. Rajmund Rybiński dokonał uroczystego wręczenia statuetki "Pomorska Busola Lewicy" przyznanej w tym roku decyzją Kapituły NPBL Kazimierzowi Rynkowskiemu.

2012-03-03 Kapituła NPBL podjęła uchwałę o przyznanie tegorocznej nagrody profesorowi Longinowi Pastusiakowi. Uroczystego wręczenia statuetki dokonał przewodniczący klubu Leszek Miller na XIX walnym zgromadzeniu w dniu 12 marca b.r. Ze względu na opóźnienie spowodowane przedłużeniem dyskusji nad wykładem Leszka Millera, prof. Rybiński wygłosił jedynie skrót przygotowanej laudacji, którą obecnie można w całości przeczytać na nin. witrynie.

2010-06-27 Kapituła NPBL podjęła uchwałę o przyznanie tegorocznej nagrody profesorowi Rajmundowi Rybińskiemu. Oficjalnie, ze względu na uniemożliwiającą wcześniejsze dokonanie tego aktu chorobę laureata, wręczył statuetkę w imieniu Kapituły prof. Longin Pastusiak na spotkaniu klubowym w dniu 20 grudnia b.r..

2010-04-10 w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej zginęła wybitnana działaczka lewicy, członkini naszego klubu, inicjtorka ustanowienia nagrody PBL, Izabela Jaruga-Nowacka. W krótkim czasie po tym tragicznym wydarzeniu, w uznaniu zasług oraz walorów osobistych, kapituła uchwaliła nadanie jej imienia nagrodzie PBL.

2010-02-22 członkowie zarządu Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku na wniosek Izabeli Jaruga-Nowackiej uchwalili "Statut Kapituły Nagrody "Pomorska Busola Lewicy"
Po raz pierwszy nagroda zostanie przyznana w bieżącym 2010 roku. Wnioski o odznaczenie nagrodą należy formułować pisemnie stosownie do p. IV Statutu. Przyjęto, że wnioski dotyczące tegorocznej (2010) Nagrody należy w terminie do 2010-04-15 przesyłać pocztą na adres: Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gdańsku ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk z dopisaniem na kopercie informacji: POMORSKA BUSOLA LEWICY.D O K U M E N T Y

STATUT
Kapituły Nagrody "Pomorska Busola Lewicy".

  • Pomorska Busola Lewicy zwana dalej Nagrodą, ustanowiona zostaje za szerzenie, propagowanie, a przede wszystkim reprezentowanie postawy lewicowej na Pomorzu. Przyznawana jest za odwagę w obronie ludzi pracy, osób pokrzywdzonych, poszkodowanych przez los oraz za wrażliwość na problemy ludzi słabszych. Celem Nagrody jest wyrażenie uznania za pracę i działalność na rzecz rozpowszechniania wartości lewicowych.
  • Kapitułę Nagrody stanowi Zarząd Klubu Współczesnej Myśli Politycznej i wszyscy dotychczasowi laureaci Nagrody.
  • Wręczenie Nagrody w postaci statuetki i dyplomu odbywa się raz do roku na uroczystym posiedzeniu Klubu Współczesnej Myśli Politycznej. Jednorazowo można przyznać trzy równorzędne Nagrody dla poszczególnych osób lub organizacji. Decyzję o przyznaniu Nagrody ogłasza publicznie przewodniczący Kapituły.
  • Kandydatury zgłaszają Członkowie i Sympatycy Klubu Współczesnej Myśli Politycznej oraz organizacje działające na terenie województwa pomorskiego. Termin oraz miejsce składania wniosków ustalany jest przez Kapitułę Nagrody i podawany na stronie internetowej i na spotkaniach KWMP. Nominowanymi do Nagrody nie mogą być aktywni politycy.
  • Kapituła wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
  • O przyznaniu Nagrody Kapituła orzeka bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Decyzja Kapituły jest ważna, jeśli zapadnie przy 50%-owym udziale jej członków. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatur, przeprowadza się wybory, w których kandydat uzyskujący najmniejszą ilość głosów odpada z kolejnych głosowań. Wybory przeprowadza się do chwili, gdy pozostaną trzy kandydatury.
  • Przy wyborze kandydata do Nagrody, Kapituła uwzględnia opinię osób lub organizacji wnioskujących o przyznanie Nagrody, ale także kieruje się swoją wiedzą o dorobku społecznym oraz opinią społeczną o kandydacie.
  • Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół wraz z uzasadnieniem decyzji o przyznaniu nagrody..
  • Nagroda ma charakter prestiżowy i uznaniowy. Nie łączy się z ekwiwalentem materialnym.