Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Zarząd Spotkania Archiwum Książka gości


DOKUMENTY KLUBU

STATUT KLUBU WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
(zmieniony na IX Walnym Zgromadzeniu w 2002 roku)

 1. Klub Współczesnej Myśli Politycznej, zwany dalej Klubem WMP lub Klubem, działa przy Wojewódzkim Biurze Parlamentarnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gdańsku.
 2. Terenem działania Klubu jest województwo pomorskie, siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk.
 3. Cele Klubu i sposoby ich realizacji
  1. Celami Klubu są rozwijanie i upowszechnianie myśli politycznej oraz kształtowanie kultury politycznej.
  2. Wskazane cele Klub realizuje w szczególności przez:
   • 1) Organizowanie spotkań dyskusyjnych, konferencji, sympozjów, seminariów i odczytów o tematyce społeczno-politycznej;
   • 2) Wspomaganie inicjatyw naukowych i publicystycznych w zakresie współczesnej myśli politycznej;
   • 3) Prowadzenie działalności wydawniczej;
   • 4) Urządzanie spotkań z działaczami politycznymi i społecznymi różnych orientacji;
   • 5) Rozwijanie współpracy z posłami i senatorami Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz innych orientacji lewicowych.
  3. Klub WMP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Członkostwo Klubu
  1. Członkiem Klubu WMP może zostać każdy, kto uznaje jego cele i statut oraz ukończył 16 lat.
  2. Członkiem wspierającym Klubu WMP może zostać osoba prawna i fizyczna, która uznaje cele i statut Klubu oraz wspiera go finansowo lub rzeczowo.
  3. Nabycie członkostwa następuje przez złożenie deklaracji o przynależności do Klubu i akceptację przez zarząd Klubu. Decyzja zarządu jest ostateczna.
  4. Ustanie członkostwa może nastąpić przez:
   • 1) Złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
   • 2) Uchylenie członkostwa:
    • z powodu nieopłacania składek członkowskich przez dwanaście miesięcy; w szczególnych okolicznościach zarząd Klubu może zwolnić członka z opłaty składek - na jego wniosek;
    • w wyniku sprzeciwu wobec członkostwa określonej osoby, wniesionego przez co najmniej trzech członków;
    • po zaistnieniu faktów podważających uprawnienia do członkostwa.
  5. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje zarząd Klubu.
  6. Od uchwały zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do walnego zgromadzenia członków (lub zebrania delegatów) w terminie do najbliższego walnego zgromadzenia (lub zebrania delegatów).
 5. Prawa i obowiązki członków
  1. Członek Klubu WMP ma prawo:
   • 1) Uczestniczyć w zebraniach Klubu;
   • 2) Swobodnie wyrażać swoje poglądy na forum Klubu;
   • 3) Uzyskiwać informacje o pracach organów Klubu;
   • 4) Brać udział w tworzeniu programu działania Klubu;
   • 5) Występować z inicjatywami rozszerzającymi działalność Klubu;
   • 6) Korzystać z pomocy Klubu w wykonywaniu swoich obowiązków i realizacji praw członkowskich;
   • 7) Członek ma prawo udziału w głosowaniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
  2. Członek Klubu WMP ma obowiązek:
   • 1) Przestrzegać postanowień statutu;
   • 2) Dbać o dobre imię Klubu i pozyskiwać mu zwolenników;
   • 3) Wspomagać Klub materialnie.
 6. Struktura organizacyjna Klubu
  1. ODDZIAŁY KLUBU
   • 1) W gminach miejskich i wiejskich lub w powiatach, w których liczba członków przekroczy 15, mogą być tworzone oddziały terenowe, zwane dalej oddziałami Klubu lub oddziałami.
   • 2) Oddziały realizują zadania statutowe Klubu WMP na terenie swojego działania.
  2. KOŁA MŁODZIEŻOWE
   • 1) Wszędzie tam, gdzie liczba młodych członków Klubu przekracza 10 osób, mogą być powoływane koła młodzieżowe Klubu Współczesnej Myśli Politycznej.
   • 2) Zadaniem kół młodzieżowych jest rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań politycznych młodzieży oraz kształtowanie kultury politycznej.
  3. SEKCJE KLUBU
   • 1) W Klubie mogą być powoływane sekcje specjalistyczne, skupiające członków według ich zainteresowań, zwane dalej sekcjami Klubu lub sekcjami.
   • 2) Sekcje realizują zadania statutowe Klubu WMP w zakresie specjalizacji problemowych, określonych ich nazwami.
   • 3) Przynależność członków Klubu do sekcji jest dobrowolna i nieograniczona.
  4. Oddziały, sekcje i koła młodzieżowe
   • ustanawiane są i rozwiązywane przez zarząd Klubu;
   • podlegają nadzorowi i kontroli zarządu Klubu i komisji rewizyjnej.
 7. Władze Klubu
  1. Władze Klubu stanowią:
   • walne zgromadzenie członków (albo zebranie delegatów),
   • zarząd,
   • komisja rewizyjna.
  2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa dwa lata.
  1. WALNE ZGROMADZENIE
   1. Najwyższą władzą Klubu WMP jest walne zgromadzenie członków.
   2. Przy liczbie członków Klubu większej niż 150 zarząd może podjąć uchwałę o zwołaniu zebrania delegatów zamiast walnego zgromadzenia członków. Wybory delegatów są bezpośrednie i równe. Zebranie wyborcze decyduje o jawności lub tajności wyborów. Tryb wyboru delegatów ustala zarząd Klubu. Mandat delegata zachowuje ważność do następnych wyborów (albo najbliższego walnego zgromadzenia), chyba że delegat został pozbawiony mandatu przez swoich wyborców.
   3. Zwyczajne walne zgromadzenie (albo zwyczajne zebranie delegatów) zwołuje się co roku.
   4. Zarząd może z własnej inicjatywy, a na wniosek komisji rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków bądź delegatów winien obligatoryjnie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie (albo nadzwyczajne zebranie delegatów) dla rozpatrzenia spraw nadzwyczajnych lub wniosku o wotum nieufności dla zarządu bądź poszczególnych jego członków.
   5. Walne zebranie (zebranie delegatów) ma następujące kompetencje:
    • 1) Uchwala program działania Klubu;
    • 2) Ocenia działalność zarządu, komisji rewizyjnej i wszystkich jednostek organizacyjnych Klubu;
    • 3) Wybiera prezesa, zarząd Klubu i komisję rewizyjną;
    • 4) Uchwala zmiany statutu;
    • 5) Rozpatruje odwołania w sprawach członkowskich;
    • 6) Uchwala wysokość składek członkowskich;
    • 7) Ustala wielkość zobowiązań finansowych zarządu;
    • 8) Zatwierdza sprawozdania finansowe Klubu;
    • 9) Podejmuje uchwały w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Klubu;
    • 10) Decyduje o rozwiązaniu Klubu.
   6. Zwyczajne walne zgromadzenie (zwyczajne zebranie delegatów) zwołuje się z wyprzedzeniem 14 dni.
   7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie (nadzwyczajne zebranie delegatów) zwołuje się z wyprzedzeniem 14 dni, nie później jednak niż 30 dni od złożenia wniosku w zarządzie.
  2. ZARZĄD KLUBU
   1. Zarząd Klubu WMP składa się z następujących osób:
    • a) prezesa,
    • b) dwóch wiceprezesów,
    • c) skarbnika,
    • d) czterech członków.
   2. Prezesa klubu wybiera się oddzielnie, przed wybraniem zarządu.
   3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie wiceprezesów i skarbnika.
   4. Zarząd dokonuje podziału zadań między poszczególnych jego członków.
   5. Kompetencje zarządu.
    Zarząd Klubu:
    • 1) Reprezentuje Klub na zewnątrz;
    • 2) Organizuje działalność Klubu;
    • 3) Przygotowuje programy działania Klubu, sprawozdania z jego działalności i sprawozdania finansowe;
    • 4) Odpowiada za gospodarkę finansową i majątek Klubu;
    • 5) Zwołuje walne zgromadzenia członków i zebrania delegatów;
    • 6) Ustala tryb wyboru delegatów;
    • 7) Powołuje i rozwiązuje oddziały, sekcje i koła młodzieżowe Klubu;
    • 8) Pomaga oddziałom, sekcjom i kołom młodzieżowym w realizacji ich zadań oraz nadzoruje i kontroluje ich działalność;
    • 9) Zatwierdza i uchyla członkostwo Klubu;
    • 10) Dokooptowuje członków Klubu na wakujące miejsca w zarządzie - w liczbie do jednej trzeciej tego organu.
  3. KOMISJA REWIZYJNA
   1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, którego wybiera ze swego grona, i dwóch członków.
   2. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
    • 1) Kontrolowanie działalności Klubu i jego oddziałów, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej;
    • 2) Występowanie do zarządu Klubu i zarządów oddziałów z wnioskami i zaleceniami wypływającymi z przeprowadzonych kontroli;
    • 3) Składanie zarządowi Klubu wniosków o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków (nadzwyczajnego zebrania delegatów) lub nadzwyczajnego zebrania oddziału;
    • 4) Zgłaszanie na walnym zgromadzeniu (zebraniu delegatów) oraz na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych oddziałów wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu lub oddziału;
    • 5) Uczestniczenie w zebraniach zarządu Klubu oraz w zebraniach sekcji, oddziałów, kół młodzieżowych i ich zarządów;
    • 6) Kooptacja członków klubu na wakujące miejsca w komisji rewizyjnej - w liczbie do jednej trzeciej składu tego organu.
   3. Komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej pracy na walnym zgromadzeniu (zebraniu delegatów).
  4. WŁADZE ODDZIAŁU KLUBU
   1. Władzami oddziału są:
    • 1) zebranie oddziału,
    • 2) zarząd oddziału.
   2. Do kompetencji zebrania oddziału należą w szczególności:
    • 1) Wybór zarządu oddziału;
    • 2) Ocenianie pracy zarządu oddziału;
    • 3) Uchwalanie planów działania oddziału.
   3. Zarząd oddziału stanowią trzy osoby:
    • prezes oddziału,
    • wiceprezes oddziału,
    • skarbnik oddziału.
    W oddziałach mających przeszło 100 członków można wybrać ponadto dwóch członków zarządu.
   4. Kadencja zarządu oddziału trwa dwa lata, równolegle z kadencją zarządu Klubu.
   5. Kompetencje zarządu oddziału:
    • 1) Organizowanie działalności oddziału;
    • 2) Przygotowanie zebrań oddziału i sprawozdań z jego działalności;
    • 3) Zwoływanie zebrań oddziału oraz organizowanie innych form wymiany myśli;
    • 4) Prowadzenie gospodarki finansowej oddziału i sprawowanie pieczy nad majątkiem Klubu w oddziale;
    • 5) Pozyskiwanie nowych członków Klubu.
  5. KIEROWNICTWO SEKCJI KLUBU
   1. Sekcją kieruje przewodniczący sekcji z pomocą zastępcy.
   2. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani na zebraniu sekcji na okres kadencji władz Klubu.
  6. KIEROWNICTWO KOŁA MŁODZIEŻOWEGO KLUBU
   1. Kołem młodzieżowym kieruje przewodniczący koła z pomocą zastępcy;
   2. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego są wybierani na zebraniu kołana jeden rok.
 8. Warunki ważności uchwał władz Klubu, oddziałów, sekcji i kół młodzieżowych
  1. Uchwały władz Klubu, oddziałów, sekcji i kół młodzieżowych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. W razie równej liczby głosów oddanych “za” i “przeciw” - decyduje głos przewodniczącego obrad.
  3. Zasada obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania nie obowiązuje w drugim terminie walnego zgromadzenia, zebrania oddziału i zebrania sekcji oraz koła młodzieżowego.
 9. Majątek Klubu
  1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
  2. Klub może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej - z zachowaniem ...
  3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą służącą zdobywaniu funduszy na realizację celów statutowych.
  4. Zobowiązania majątkowe podejmuje w imieniu Klubu dwóch upoważnionych członków zarządu.
 10. Zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie przez walne zgromadzenie (albo zebranie delegatów) większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania - z uwzględnieniem klauzuli zawartej w pkt VIII.3.
 11. Rozwiązanie się Klubu.
  1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić mocą uchwały walnego zgromadzenia (albo zebrania delegatów) podjętej według zasad podanych w pkt X.
  2. Uchwała rozwiązująca Klub określa sposób likwidacji jego majątku oraz cel, na jaki ma być przeznaczony.

SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW KLUBU.

 1. Statut Klubu (2002 r.).
 2. Regulamin redakcji strony internetowej klubu (2007 r.).
 3. Protest przeciw zamierzonemu znieważeniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego (2007 r.).
 4. Sprawozdanie Zarządu za okres 2008/05/12 – 2009/09/28.
 5. Uchwała w s. pamięci Izabeli Jaruga-Nowackiej.
 6. Uchwała XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku.
 7. Sprawozdanie Zarządu za okres od 12 maja 2010 do 20 czerwca 2011.

Kopie dokumentów udostępnionych przez oddziały klubu

Oddział w Wejherowie

 1. Sprawozdanie z działalności za okres od 1995 r. do 1997 r..
 2. Sprawozdanie z działalności za rok 1998.
 3. Sprawozdanie finansowe za okres od 1997 r. do 2000 r..
 4. Sprawozdanie z działalności za okres od 1997 r. do 2000 r..
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2001.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2002.
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2003.
 8. Wyniki badania opinii młodzieży na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej.
 9. Podsumowanie 10 lat działalności (1993-2003).rok 2003.
 10. Sprawozdanie finansowe za okres od 2000 r. do 2003 r..
 11. Sprawozdanie finansowe za rok 2003.
 12. Sprawozdanie finansowe za rok 2005.
 13. Sprawozdanie finansowe za okres od 2003 r. do 2006 r..

REGULAMI REDAKCJI STRONY INTERNETOWEJ KLUBU

 1. Redagowanie witryny klubu jest nieodpłatne.
 2. Osoba zgłaszająca gotowość udziału w redagowaniu zobowiązuje się:
  1. do odbierania co najmniej dwa razy w tygodniu pocztą elektroniczną komunikatów i materiałów do opracowywania;
  2. do przesyłania na adres redakcji co najmniej dwa razy w miesiącu wyników swojej pracy, lub zawiadomienia o ich braku. O powstaniu warunków uniemożliwiających dopełnienie powyższych, należy pozostałych członków redakcji zawiadomić.
 3. Kandydat staje się członkiem redakcji po pozytywnej decyzji Zarządu klubu.
 4. Jedna z osób tworzących zespół redakcji podejmuje się opłacania witryny i pełnienia funkcji redaktora technicznego. Osoba ta dysponuje hasłami dostępu do zarządzania witryną i związanym z nią kontem poczty elektronicznej. Redaktor techniczny przynajmniej dwa razy w tygodniu obsługuje pocztę, oraz wprowadza zarządzone przez zespół redakcji zmiany treści witryny.
 5. Każdy członek redakcji otrzymuje do zaopiniowania wszystkie (poza reklamami i tzw. spamem) materiały otrzymane przez redakcję.
 6. Wykluczenie z zespołu redakcji następuje w wyniku rezygnacji, lub decyzji Zarządu klubu.

Objaśnienie kontaktu podano na stronie "Listy do i od redakcji"