Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Dyskusje Co piszą inni Kontakt


KRONIKA SPOTKAŃ KLUBOWYCH DO ROKU 1999
w Trójmieście Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przejście do:
Poza Trójmiastem
2020
2013-19
2013
2009-12
2005-8
2002-4
2000-1

Przejście do następnych spotkań

1999-10-20 - spotkanie dyskusyjne na temat "CZEGO OCZEKUJEMY W PROGRAMIE SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ?"

1999-11-26 - spotkanie dyskusyjne na którym dr. hab. ZBIGNIEW WIKTOR z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Krajowego Komitetu Wykonawczego Związku Komunistów Polskich "Proletariat" wygłosił wykład pt. "CZY I JAKA IDEOLOGIA JEST POTRZEBNA OBECNIE LEWICY?" dyskusje p. 1

1999-04-19 - spotkanie dyskusyjne na którym m. in. zebrani przyjęli rezolucję.

W 1999 roku wespół z trzema katedrami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zarząd klubu zorganizował konferencję pt. Konsekwencje prawne dla gospodarki morskiej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczyło ok. 80 osób. Referaty wygłosili: dr Jarosław Pietras (Polska na drodze do Unii Europejskiej) reprezentujący Urząd Komitetu Integracji Europejskiej jako podsekretarz stanu, prof. Kazimierz Kruczalak (Polskie prawo morskie a prawo Unii Europejskiej), prof. Janina Ciechanowicz (Ochrona środowiska morskiego w prawie polskim i Unii Europejskiej), prof. Jerzy Młynarczyk (Transport morski w prawie, polskim i Unii Europejskiej), oraz doc. Zdzisław Russk (Praktyczne elementy negocjacji o przystąpienie do Unii Europejskiej, na przykładzie rybołówstwa morskiego).

25 marca 1998 r. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26. prof. dr hab. JERZY MŁYNARCZYK wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Rola prawa i prawników we współczesnej Polsce."

W 1997 r. miała także miejsce konferencja klubu pt. "Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią", przygotowana wspólnie z Instytutem Bałtyckim. Wygłoszono i predyskutowano 8 referatów. Na sali obecnych było ok. 130 uczestników w tym reprezentująca rząd RP pani sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej prof. Danuta Hubner, która wygłosiła referat pt. "Proces przygotowań do członkostwu Polski w Unii Europejskiej".

24 lipca 1997 r. o godz. 1630 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26, prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK prezes naszego klubu, poseł ziemi gdańskiej, zastępca przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SW, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący stałej delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej i przewodniczący stałej delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Północnoatlantyckiego wygłosił powiązany z dyskusją wykład pt. "DROGA POLSKI DO NATO".

26 maja 1997 r., w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26, mgr inż. HENRYK WOJCIECHOWSKI przedstawił STRATEGIĘ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA GDAŃSKIEGO i następnie odpowiadał na pytania.

16 maja 1997 r., w auli im. Tadeusza Meissnera Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 83, dr DANUTA WANIEK, sekretarz stanu, szef Kancelarii Prezydenta poprowadziła dyskusję nt. KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

21 kwietnia 1997 r. w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101, prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego poprowadził dyskusję n. t. "O KONSTYTUCJI RZEC.ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".

14 kwietnia 1997 r. W Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26, znakomity pisarz LESŁAW FURMAGA przedstawił swoją najnowszą powieść o bardzo aktualnej wymowie moralnej, społecznej i politycznej pt. "GWAŁT". Po wystąpieniu Autora odbyła się dyskusja.

7 kwietnia 1997 r., w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 55, KAZIMIERZ MORAWSKI, prezes Zarządu Krajowego Unii Chrześcijańsko-Społecznej, wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "CHRZEŚCIJAŃSTWO A LEWICA".

17 marca 1997 r. w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 55, poseł FRANCISZEK POTULSKI przewodniczący Rady Wojewódzkiej SdRP w Gdańsku, członek Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, omówił PROGRAM GOSPODARCZY SOCJALDEMOKRACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i odpowiadał na pytania na temat tego programu, budżetu państwa na 1997 rok, problemów województwa gdańskiego i in.

10 marca 1997 r., w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 55., DANUTA GRABOWSKA, wiceminister edukacji narodowej omówiła PROBLEMY OŚWIATY i następnie odpowiadała na pytania.

1997-02-13 w auli im. T. Meissnera Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, minister spraw wewnętrznych i administracji LESZEK MILLER omówił AKTUALNE PROBLEMY KOALICJI W REFORMOWANIU CENTRUM ZARZADZANIA i odpowiadał na pytania słuchaczy.

10 lutego 1997 r., w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26, poseł prof. dr hab. TADEUSZ IWIŃSKI, członek Prezydium Rady Naczelnej SdRP, Prezydium Klubu Parlamentarnego SLD, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych, Łączności z Polakami za Granica i in., wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Lewica w świecie".

16 grudnia 1996 r. w auli im. T. Meissnera Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, w części pierwszej spotkania, poświęconej pamięci Profesora Andrzeja Sobocińskiego, referat pt. "ANDRZEJ SOBOCIŃSKI - CZŁOWIEK i PRACA wygłosił prof. zw. dr hab. WALDEMAR TŁOKIŃSKI z Uniwersytetu Gdańskiego. W części drugiej, w ramach cyklu "Różne odcienie lewicy" referat pt. "POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA" wygłosił i odpowiadał na pytania poseł PIOTR IKONOWICZ wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

5 grudnia 1996 r. w Klubie Mestwina w Gdańsku, ul. Straganiarska 27-22 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, pani mgr GRAŻYNA ZIELIŃSKA, wygłosiła połączony z dyskusją wykład pt. "Społeczne aspekty bezrobocia".

24 czerwca 1996 r. w auli im. T. Meissnera Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego prof. dr hab. MAREK MAZURKIEWICZ omówił Problemy nowej konstytucji RP i poprowadził związaną z tym tematem dyskusję.

6 maja 1996 r. na spotkaniu klubu w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26 prof. dr hab. Andrzej Piskozub, kierownik Katedry Nauki o Cywilizacji Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25-26 wykład pt. "Zmierzch XX-wiecznych ideologii".

18 kwietnia 1996 r. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku ul. Mariacka 25/26 mieliśmy spotkanie dyskusyjne z ANNĄ BAŃKOWSKĄ, prezeską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1996-04-12 w Klubie Mesiwina ul. Straganiarska 21-22 w Gdańsku, znawca problematyki narodów Kaukazu prof. dr hab. Andrzej Chodubski wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Kaukaz widziany z Polski".

30 maja 1996 roku w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55, prezydent Zgromadzenia Północnoatlantyckiego KARSTEN VOIGT wygłosił wykład objaśniający zagadnienia związane z przystąpieniem Polski do NATO.

18 grudnia 1995r. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 odbyło się III WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU z następującym porządkiem dziennym:

 1. Spotkanie dyskusyjne z prof. dr. hab. Jerzym Wiatrem, posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej przewodniczącym Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
 2. Obrady Wainego Zgromadzenia Członków Klubu:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie dwu Komisji: regulaminowo - mandatowej, oraz uchwał i wniosków.
  5. Sprawozdanie zarządu z działalności klubu w czasie między II a III Walnym Zgromadzeniem.
  6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
  7. Dyskusja nad punktami 5 - 6.
  8. Udzielenie absolutorium zarządowi.
  9. Wybory: prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej.
  10. Podjęcie uchwał.
  11. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
  12. Zamknięcie obrad.Notatki o pominiętych w nin. wykazie spotkaniach prawdopodobnie znajdowały się w posiadaniu prof. Rybińskiego, który ze względu na słabnące zdrowie, w momencie, gdy rozpocząłem uzupełnianie danych o działalności klubu przed moim wstąpieniem, wśród swoich zbiorów dokumentów z całego bogatego w wydarzenia życia zdołał odszukać i udostępnić mi tylko część dokumentów dotyczących spotkań. Po śmierci profesora jedyna szansa jest w tym, że spadkobiercy zajmą się pozostawionymi pismami i te, które dotyczą archiwum klubu, udostępnią dla uzupełnienia kroniki.W 1995 r. odbyła się konferencja pt. "Ziemie. Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945-1995", zorganizowana przy współudziale katedr politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnych było ok. 150 osób.

27 kwietnia 1994 roku klub zorganizował konferencję naukową pt. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty wygłosili: minister transportu i gospodarki morskiej Zenon Dereszkiewicz („Polityka morska RP"), prof. Jerzy Doerffer („Założenia polityki morskiej państwa") i prof. Longin Pastusiak („Aspekty międzynarodowe polskiej polityki morskiej"). W dyskusji głos zabierali: prof. prof. Witold Andruszkiewicz, Tadeusz Jednorał, Jerzy Kołodziejski. Maciej Krzyżanowski, Leopold Kuźma, Andrzej Piskozub, Zygmunt Sójka, Janusz Żurek, doc. Mieczysław Kowalikowski, dr Tomasz Parteka oraz mgr mgr Andrzej Grotowski, Włodzimierz Kłosiński, Krzysztof Włodarczyk. Nadesłano również 18 wypowiedzi i opracowań (m.in. prof. prof. Kazimierza Kruczalaka, Konrada Misztala, Eugeniusza Skrzymowskiego, Tadeusza Szczepaniaka, Jana Wojewnika, doc. Zdzisława Russka, dr dr Czesławy Christowej, Zbigniewa Godeckiego, Jerzego Korzonka, Witolda Kuszewskiego oraz mgr mgr Jerzego Gajewicza, Włodzimierza Kłosińskiego i Stanisława Michalskiego, Włodzimierza Kremky'ego, Macieja Namyśla). Materiały zebrane na konferencji staraniem klubu zostały wydane pt. "Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z seminarium odbytego w dniu 27 kwietnia 1994 roku" (Red. Rajmund Rybiński. Wyd. Klub Współczesnej Myśli Politycznej, Gdańsk 1994 r.).

1992-03-22 w Sopocie w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się pierwsze, założycielskie zebranie Klubu Współczesnej Myśli Politycznej. Kilka szczegółów dotyczących tego wydarzenia przedstawił prof. Pastusiak we wstępnej części sprawozdania przygotowanego z okazji XX rocznicy działalności klubu.