Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Dyskusje Co piszą inni Kontakt


KRONIKA SPOTKAŃ KLUBOWYCH Z LAT 2009 - 2012
w Trójmieście Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przejście do:
Poza Trójmiastem
2020
2013-19
2005-8
2002-4
2000-1
1999

Przejście do następnych spotkań15 grudnia 2012 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, w miejsce zapowiedzianego wykładu p. t. "PERSPEKTYWY LEWICY EUROPEJSKIEJ", redaktor PRZEMYSŁAW ĆWIKLIŃSKI, członek redakcji tygodnika "NIE" poprowadził dyskusję nt. aktualnych problemów polskiej lewicy. Powodem zmiany przyjętej z pełnym zrozumieniem przez obecnych na sali były ostatnie wydarzenia wywołane głośnym odejściem z SLD, którego dokonał poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec.

Na spotkaniu klubowym, które odbyło się 10 grudnia 2012 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, połączony z dyskusją wykład p. t. " AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA W POLSCE I BIEŻĄCE ZADANIA SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ" wygłosił poseł LESZEK MILLER, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej.

26 listopada 2012 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład p. t. "Polityka społeczna III Rzeczypospolitej" wygłosił wiceprezes naszego klubu prof. RAJMUND RYBIŃSKI.

10 b.m. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład p. t. "SKUTKI WYBORÓW AMERYKAŃSKICH DLA ŚWIATA, EUROPY I POLSKI" wygłosił prof. zw. dr hab. LONGIN PASTUSIAK wybitny politolog amerykanista, b. marszałek senatu RP, honorowy prezes naszego klubu.

29 b.m. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład p. t. "Regres Polski i drogi wyjścia" wygłosiła prof. dr hab. Maria Szyszkowska, filozof, wiceprzewodnicząca Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC, autorka licznych felietonów w czasopismach lewicowych.

2012-10-15 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład o sytuacji w Grecji pt. "GRECJA: CZY TO BYŁA PIĘKNA KATASTROFA?" wygłosił prof. dr hab. WOJCIECH LAMENTOWICZ kierownik Katedry Teorii Państwa i Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, były rektor Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, wiceprzewodniczący OBWE, były wiceminister w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były ambasador RP w Grecji, autor wielu ważkich publikacji naukowych, w tym aktualnego dzieła opublikowanego w internecie p. t. „Granice strategii państwa. Efekt tsunami” niestety obecnie niedostępnego z powodu uszkodzenia pliku. Profesor obrazowo zarówno opisał bardzo trudny aktualny stan państwa oraz kraju, jak i wykazał istotny związek między tragiczną historią Grecji a jej teraźniejszością.

24 września 2012 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, dr MARCELI BURDELSKI wybitny specjalista od spraw Dalekiego Wschodu wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "CHINY PRZED XVIII ZJAZDEM KPCH". Po spotkaniu uczestnicy mogli nabywać książkę pt. WESTERPLATCZYCY autorstwa STANISŁAWY GÓRNIKIEWICZ-KUROWSKIEJ, przewodniczącej Klubu Środowiskowego Obrońców Westerplatte i ich Rodzin, zwanej "Mamą" westerplatczyków, wybitnej znawczyni i popularyzatorki wiedzy o Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz o jej obrońcach. Niestety Autorka nie mogła ze względów zdrowotnych przybyć i odbyć zapowiedzianą dyskusję na temat swojej twórczości.

Omyłkowo zamieszczona w tym miejscu wzmianka o imprezie Fundacji im. Izabeli jarugi-Nowackiej została przeniesiona do działu "Wydarzenia poza klubem"

20 czerwca 2012 r. prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK, politolog amerykanista, honorowy prezes naszego klubu wygłosił wykład pt. "KTO BĘDZIE PREZYDENTEM USA?" dwukrotnie, w dwu miejscach:
1) o godz. 16.30 w lokalu restauracji przy ul. Św. Ducha 16 w Gdańsku;
2) o godz. 19.00 w lokalu Biblioteki Wojewódzkej w Centrum Handlowym Manhattan w Gdańsku-Wrzeszczu, al. Grunwaldzka 82.
Po każdym z wykładów odbyła się dyskusja, a na zakończenie uczestnicy mogli nabyć ofiarowane przez Wydawcę po zniżonej cenie książki prof. L. Pastusiaka: "Kim jest Barack Obama?", "Zamachy na prezydentów USA", "Romanse prezydentów USA", "Biały Dom i jego mieszkańcy", "400 lat stosunków polsko-amerykańskich (1608-2008)" oraz "Polityka i humor".

Na spotkaniu 28 maja 2012r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład o polskiej gospodarce morskiej wygłosił członek naszego klubu dr Witold Kuszewski. Spotkanie odbyło się się przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
Uwaga: dr Paweł Borecki z katedry prawa wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego, który przygotował temat pt. "Stosunki państwo-kościół we współczesnej Polsce. Litera prawa a praktyka polityczna. analiza krytyczna" nie mógł przybyć do Gdańska z powodu poważnych problemów rodzinnych natury zdrowotnej.

Na spotkaniu klubowym 14 maja 2012r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład pt. "KRYZYS GLOBALNY I NIEMOC PAŃSTWA" wygłosił prof. dr hab. WOJCIECH LAMENTOWICZ kierownik Katedry Teorii Państwa i Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni; były rektor Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni; wiceprzewodniczący OBWE [Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE. Organizację utworzono w 1995 roku w miejsce Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie]; były wiceminister w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; były ambasador RP w Grecji; autor wielu ważkich publikacji naukowych, w tym aktualnego dzieła udostępnionego w Internecie Wojtek Lamentowicz – „Granice strategii państwa. Efekt tsunami”. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

12 marca 2012 r., w XX rocznicę powstania Klubu, w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, odbyliśmy XIX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU wg nast. porządku:

I. Połączony z dyskusją wykład przewodniczącego SLD, posła Leszka Millera pt. "Co się zmienia w SLD?".

II. Obrady walnego zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Powołanie protokolantów.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie komisji: a) mandatowej, b) uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z 20-letniej działalności klubu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu między XVII a XIX Walnym Zgromadzeniem.
 7. Wręczenie podziękowań sponsorom klubu.
 8. Sprawozdanie finansowe klubu za 2011 rok.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad punktami 6, 8 i 9.
 11. Wybory: a) prezesa, b) zarządu, c) komisji rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał.
 13. Uroczystość wręczenia Pomorskiej Busoli Lewicy im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.
 14. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
 15. Zamknięcie obrad.

21 lutego 2012 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, prof. dr hab. PAWEŁ BOŻYK dyrektor Centrum studiów wschodnich w Warszawie, b. doradca Edwarda Gierka, autor wielu ważkich publikacji naukowych wygłosił pt. CZY EURO GROZI KATASTROFA?. Treść wykładu na piśmie otrzymaliśmy od Autora w rozszerzonej wersji dostępnej przez nin. link.

30 stycznia 2012 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Jego Ekscelencja Pan NGUYEN HOANG, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Socjalistycznej Republiki Wietnamu wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. SYTUACJA W WIETNAMIE oraz STOSUNKI WIETNAMSKO-POLSKIE.

13 grudnia 2011 r. mieliśmy spotkanie w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, ul. Fiszera 14, na którym zapowiedziano wykład dr MARCELEGO BURDELSKIEGO, Politologa z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalisty od spraw Dalekiego Wschodu, pt. STOSUNKI MIĘDZY CHINAMI A UNIĄ EUROPEJSKĄ. Ze względu na nieobecność prelegenta, w zastępstwie prof. Rajmund Rybiński powtórzył omówienie i poddanie dyskusji swojego referatu pt. „Regres Polski w okresie Trzeciej Rzeczypospolitej".

7 listopada 2011 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, prof. dr hab. WITOLD MAŁACHOWSKI (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Ewolucja roli Niemiec w gospodarce światowej", poprzedzony omówieniem wyniku wyborów do Sejmu i Senatu.

2 września 2011 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK prezes naszego klubu, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. CZY WKRACZAMY W ŚWIAT POSTAMERYKAŃSKI? Po wykładzie przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD, pos. JACEK KOWALIK przedstawił program wyborczy SLD, oraz kandydatów na posłów i senatorów z okręgów wyborczych obejmujących województwo pomorskie.

20 czerwca 2011r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk odbyło się XVIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w nast. porządku:
I. Połączone z dyskusją
spotkanie z prof. Jerzym Wiatrem, który, jako współautor, omówił okoliczności powstania i treść książki pt. "Projekt dla Polski - Perspektywa lewicowa".
II. Obrady walnego zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad (na wniosek Zarządu jednogłośnie wybrano Piotra Gontarka).
3. Powołanie protokolantów.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powołanie komisji: a) mandatowej, b) uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności klubu w okresie od maja 2010 do czerwca 2011 (zatwierdzone jednogłośnie).
7. Sprawozdanie finansowe klubu za 2010 rok (przyjęte jednogłośnie).
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej (przyjęte jednogłośnie).
9. Dyskusja nad punktami 6-8.
10. Podjęcie uchwał (uchwalono jednogłośnie wniosek końcowy sprawozdania wg p-ktu 6).
11. Zamknięcie obrad.

10 maja 2011r. w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni Orłowie, al. Zwycięstwa 255, Beata Maciejewska, prezeska Fundacji "Przestrzenie Dialogu" poprowadziła prezentację książki pt. "DROGI RÓWNOŚCI. IZABELA JARUGA-NOWACKA - POLITYCZKA, FEMINISTKA, DZIAŁACZKA LEWICY". Oprócz pani Beaty, która jest wydawcą omawianej książki, przemawiały redaktorki, autorki a także autorzy książki, inne osoby które współpracowały z tą wybitną postacią polskiej lewicy, oraz uczestnicy spotkania, którzy zadawali pytania i zgłaszali uwagi. Gościem honorowym był poseł na Sejm RP Jacek Kowalik, przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD. Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze prezentowanej książki oraz okolicznościowe kalendarze. Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na swobodną rozmowę przy lampce wina.

28 kwietnia 2011 r. oddział w Gdyni miał spotkanie z udziałem generała pilota kosmonauty MIROSŁAWA HERMASZEWSKIEGO i generała kosmonauty SIERGIEJA AWDIEJEWA, rekordzisty w długości pobytu na stacji kosmicznej Mir. Zarazem przez miesiąc kwiecień członkowie zarządu oddziału gdyńskiego wraz z Anną Firlej uczestniczyli w organizowaniu konkursów dla młodzieży w związku z 50. rocznicą pierwszego lotu w kosmos. Konkursy obejmowały wiedzę o kosmosie (dla szkół podstawowych i średnich), turniej plastyczny, oraz recytacje i piosenki.

4 kwietnia 2011r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu pan JANUSZ MROWIEC b. ambasador Polski w Algierii wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. PRZYCZYNY I PERSPEKTYWY "ZIMY LUDÓW" W ŚWIECIE ARABSKIM.

21 marca 2011 r. na zebraniu oddziału w Gdyni poseł JACEK KOWALIK, przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD, wygłosił wykład pt. „Pomorska lewica w przededniu wyborów”.

28 lutego 2011r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, dr ZDZISŁAW SŁOWIK redaktor naczelny dwumiesięcznika "Res Humana", wydawanego przez Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "CZY TRZECIA RP JEST PAŃSTWEM WYZNANIOWYM, CZY NIE?".

31 stycznia 2011r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, pan SERGIEJ PUCZKOW konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku omówił STAN I PERSPEKTYWY STOSUNKÓW POLSKO-ROSYJSKICH. Po wykładzie i związanej z nim dyskusji odbył się KONCERT PIEŚNI ROSYJSKICH w wykonaniu solisty Władymira występującego aktualnie w Cafe del Arte w Sopocie.

          20 grudnia 2010 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku Klub Współczesnej Myśli Politycznej wspólnie z Fundacją im. Róży Luksemburg zorganizował spotkanie poświęcone uczczeniu pamięci i zasług zmarłej tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem naszej koleżanki i wiceprezeski klubu, posłanki, b. wicepremier rządu RP, Izabeli Jarugi-Nowackiej, której mąż, prof. Jerzy Paweł Nowacki był obecny jako gość honorowy.
          W dyskusji panelowej nt. „IZABELA JARUGA-NOWACKA – polityczka, feministka, działaczka lewicy” zabierali głos: prof. Longin Pastusiak – b. marszałek Senatu RP, wiceprzewodniczący SLD i prezes naszego klubu, red. Zuzanna Dąbrowska – b. dyrektor gabinetu wicepremier Izabeli Jaruga-Nowackiej, Beata Maciejewska – Partia Zieloni 2004, Krzysztof Kwater – reprezentujący Fundację im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce, zarazem b. dyrektor Biura Poselskiego Izabeli Jaruga-Nowackiej oraz Małgorzata Tarasiewicz – dyrektor Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW – Polska. Następnie swoje refleksje wygłosili inni uczestnicy spotkania.
          Z kolei Ewa Serocka – b. senator RP, prezeska gdyńskiego oddziału naszego klubu odczytała przygotowany przez siebie projekt wniosku Klubu WMP do Rady Miasta Gdyni o upamiętnienie Izabeli Jaruga-Nowackiej poprzez nadanie jej imienia jednej z gdyńskich ulic. Projekt tego wniosku (z niewielką poprawką) zebrani przyjęli przez aklamację.
          W dalszej części spotkania prof. Longin Pastusiak dokonał uroczystego wręczenia profesorowi Rajmundowi Rybińskiemu statuetki „Pomorska Busola Lewicy im. Izabeli Jaruga-Nowackiej” będącej wyrazem uznania dla zasług jubilata, oraz wygłosił związaną z tym aktem laudację.
          Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli możność swobodnej rozmowy przy stole z poczęstunkiem.

16 listopada 2010 r. na zebraniu oddziału w Gdyni, na miejsce zasłużonego dla klubu prezesa oddziału prof. EDWARDA KRAJCZYŃSKIEGO, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji z przyczyn zdrowotnych, dokonano wyboru panią mgr EWĘ SEROCKĄ, b. senator RP, a następnie prof. RAJMUND RYBIŃSKI wygłosił wykład pt. „Regres Polski w okresie Trzeciej Rzeczypospolitej” i odbyła się prezentacja przedstawicieli lewicy w zbliżających się wyborach smorządowych.

25 października 2010 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14, poseł JACEK KOWALIK przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej prowadził dyskusję dotyczącą udziału lewicy w zapowiedzianych na 2010-11-21 wyborów do władz samorządowych, oraz prezentację przedstawicieli lewicy w tych wyborach kandydujących.

27 września 2010 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
BOGDAN GÓRSKI przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wygłosił połączony z
dyskusją wykład pt. PERSPEKTYWY JEDNOŚCI POLSKIEJ LEWICY - PUNKT WIDZENIA PPS.

28 czerwca 2010r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, dr JÓZEF OLEKSY b. marszałek sejmu, b. premier wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA PRZEMIANY POLSKIEJ DEMOKRACJI.

10 maja 2010 w audytorium Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 odbyło się XVII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU w drugim terminie, w którym, zgodnie z art. VIII.3. statutu, podjęte uchwały są ważne niezależnie od ilości obecnych członków klubu.
Przyjęto porządek dzienny następująco:
Zapowiedziane jako dodatkowy punkt programu spotkanie z posłem do sejmu dr Józefem Oleksym ze względu na odwołanie lotu z Warszawy do Gdańska odbędzie się w innym terminie. Poza tą zmianą zebranie odbyło się zgodnie z zapowiedzianym i przyjętym jednogłośnie przez obecnych porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie protokolantów.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powołanie komisji: a) mandatowej, b) uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działalności klubu w okresie dwuletniej kadencji (2008-2010).
7. Sprawozdanie finansowe klubu za 2009 rok.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
9. Dyskusja nad punktami 6-8.
10. Podjęcie uchwał.
11. Wybory: a) prezesa klubu, b) zarządu, c) komisji rewizyjnej.
12. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
13. Zamknięcie obrad..

12 kwietnia 2010 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu prof. dr hab. Bronisław Jastrzębski prawnik, nauczyciel akademicki w kilku wyższych uczelniach w Polsce, wygłosił wykład "dlaczego Polska nie jest państwem prawa" połączony z dyskusją i z promocją nowej książki profesora "Polska - czy jest państwem prawa?" (wyd. "Novum").

29 marca 2010 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu dr RUSŁAN JESIENIN konsul generalny Republiki Białorusi w Gdańsku wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Stosunki polsko-białoruskie w aspekcie regionalnym".

23 marca 2010 r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej JERZY SZMAJDZIŃSKI wicemarszałek Sejmu RP wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Rozwój sportu w świetle zmian w ustawie o sporcie".

22 lutego 2010 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu LESZEK MILLER b. premier i b. przewodniczący SLD, wygłosił połączony z dyskusją i promocją swojej książki wykład pt. "LEWICA WOBEC SYTUACJI POLITYCZNEJ W POLSCE". Obecni mogli nabyć również niedawno wydaną książkę prof. Pastusiaka, natomiast wspomniana książka L. Millera jest w sprzedaży internetowej.

17 lutego 2010 r. odbyła się debata o wolności światopoglądowej przygotowana
z udziałem zastępcy przewodniczącego naszego klubu prof. Rajmunda Rybińskiego.

15 lutego 2010 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu Emma Popik, znana autorka powieści science fiction o aspektach psychologicznych i społecznych, redaktor naczelnej "Nowego Kuriera Nadbałtyckiego" i redaktor "Twojej Gazety" mówiła o swojej najnowszej książce pt. "PLAN". W trakcie spotkania obecni członkowie i sympatycy klubu mieli okazję uczestniczyć w dyskusji z autorką oraz nabyć egzemplarz książki z jej podpisem.

25 stycznia 2010r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku publiczna debata pt. WOLNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM (w tym STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁEM) odbyła się po objaśniających temat wykładach prof.dr hab. MARII SZYSZKOWSKEJ (filozof, b. senator RP), CZESŁAWA JANIKA (prezes Stowarzyszenia "Neutrum") i GRZEGORZA ILNICKIEGO (wiceprzewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej).

21 grudnia 2009 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, JOLANTA SZYMANEK-DERESZ wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, b. szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wygłosiła połączony z dyskusją wykład pt. PARTNERSTWO WSCHODNIE - POLSKO-SZWEDZKI PROJEKT UNIJNY.

23 listopada 2009r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 zebraliśmy się dla omówienia tematu "CO DALEJ Z POLSKĄ OŚWIATĄ?". Na wstępie, jako wprowadzenie do dyskusji, FRANCISZEK POTULSKI wybitny działacz b. SdRP, SLD i ZNP, poseł II, III i IV kadencji Sejmu RP, b. sekretarz stanu w MEN w obszernej wypowiedzi, a następnie nieco krócej ELŻBIETA MARKOWSKA przewodnicząca pomorskiego okręgu ZNP, objaśnili swoje poglądy w tej sprawie. W dalszym ciągu odbyła się dyskusja moderowana przez obydwoje referujących.

13 listopada 2009 r. Przewodniczący Rady Krajowej SLD Grzegorz Napieralski, na zaproszenie Marzeny Dobrowolskiej (Gdynia) i Krzysztofa Andruszkiewicza (Gdańsk) - przewodniczących organizacji miejskich SLD, na otwartym zebraniu partyjnym w Auli Niepublicznej Szkoły Morskiej w Gdyni omówił aktualne problemy wewnątrzkrajowe i odpowiadał na pytania osób uczestniczących.

19 października 2009 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN przy ul. Fiszera 14 w Gdańsku, wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Lewicy i zarazem, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Ryszard Zbrzyzny, wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. "Prywatyzacja polskiej gospodarki w świetle decyzji rządu."

28 września 2009 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN przy ul. Fiszera 14 w Gdańsku, odbyło się XVI Walne Zgromadzenie członków klubu, które - zgodnie z programem - miał poprzedzić wykład RYSZARDA ZBRZYZNEGO. Niestety prelegent, z racji niespodziewanie wynikłej z pełnienia przezeń funkcji przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego potrzeby, nie mógł przybyć do Gdańska. Ponieważ jednocześnie, głównie ze względu na histerię rozpętaną przez prawicowych polityków wokół tzw. tarczy rakietowej, powstała potrzeba kompetentnego objaśnienia relacji zachodzących między Polską a Stanami Zjednoczonymi AP, prof. Longin Pastusiak w krótkim wykładzie przedstawił obecnym na sali ten temat w czasie przeznaczonym na przewidzianą programem zebrania prelekcję. Następnie odbyliśmy narady zgodnie z zaproponowanym programem.

15 czerwca 2009 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN przy ul. Fiszera 14 w Gdańsku, Krzysztof Pilawski, lewicowy publicysta, Piotr Janiszewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Grzegorz Ilnicki (moderator) prowadzili debatę nt. "POLSKA PO WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO".

3 czerwca 2009 w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN przy ul. Fiszera 14 w Gdańsku, odbyła się debata pt. - "LEWICA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO" z udziałem kandydatów na posłów do PE wystawionych przez lewicowe komitety wyborcze: Wanda Kustrzeba i Krzysztof Kwater - SLD-UP, Dariusz Szwed - Centrolewica, oraz Piotr Janiszewski - PPS.

1 czerwca 2009 r. w związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego v-przewodniczący klubu prof. Rajmund Rybiński przygotował apel o odpowiedzialny, oparty na rzeczowej argumentacji udział w głosowaniu.

21 maja 2009r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie, ul Wiejska 1, ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI b. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. UNIA EUROPEJSKA - WYZWANIA I SZANSE ROZWOJU.

19 maja 2009r. w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Sopocie, ul. 3 Maja 17 prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK prezes naszego klubu, wiceprzewodniczący SLD, b. marszałek Senatu RP wygłosił wykład pt. ROLA I ZNACZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Ponadto odbyły się:
Promocja najnowszych książek autorstwa prof. Longina Pastusiaka.
Prezentacja kandydatów Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP do Parlamentu Europejskiego.

20 kwietnia 2009r. mieliśmy spotkanie dyskusyjne nt. "Rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego" połączone z prezentacją wysuniętych przez SLD i UP kandydatów na posłów do PE. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Longin Pastusiak, a przewodniczący delegacji polskiej w grupie eurodeputowanych PSE (Partii Socjalistów Europejskich) pan Andrzej Szejna omówił swoje doświadczenia z pracy w PE.

6 kwietnia 2009r. w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, ul. Bażyńskiego 6. mieliśmy konferencję (patrz również inny opis i zdjęcia) nt. RÓWNOŚĆ KOBIET I MĘŻCZYZN zorganizowaną pod hasłem CZAS NA RÓWNOŚĆ. Słowo wstępne wygłosili: prof. dr hab. Longin Pastusiak i prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Grzegorz Ilnicki, a następnie omówiono wydzielone tematy (na zakończenie każdego prowadzący odpowiadali na zadawane z sali pytania):
"Co to jest dyskryminacja?" - objaśniony przez Beatę Maciejewską z Fundacji Przestrzenie Dialogu, przewodniczącą Zarządu Regionu Pomorskiego Partii Kobiet Annę Nowicką i (moderator) Katarzynę Kądziela z obywatelskiego Forum Kobiet,
"Polityka antydyskryminacyjna w Polsce i Europie - Anna Rytel konstytucjonalistka UG, Małgorzata Tarasiewicz ze Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW Polska i (m.) Lidia Ozdarska ze Studenckiego Koła Naukowego Praw Człowieka "Lux homini",
"Feminiści. Dlaczego mężczyźni walczą o prawa kobiet" - Dariusz Szwed czł. Partii Zieloni 2004, psycholog Miłosz Kuligowski, i (m.) z naszego klubu Krzysztof Kwater,
"Równy status w Polsce. Problemy i działania" - temat omówiony został przez posłanki i posła na Sejm RP: była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Izabela Jaruga-Nowacka, Iwona Guzowska i Tadeusz Cymański z udziałem moderatora, doktoranta na Wydziale Nauk Społecznych UG, Piotra Janiszewskiego.
Celem podsumowania obrad głos zabrał ponownie G. Ilnicki.

31 marca 2009 r. mieliśmy w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu spotkanie dyskusyjne nt. JAKIEJ KONSTYTUCJI POTRZEBUJE EUROPA? Prelekcje wygłosili DR PIOTR UZIĘBŁO (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), oraz GRZEGORZ ILNICKI (wiceprzewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, redaktor portalu internetowego "lewica.pl").

9 marca 2009r. w auli Akademii Marynarki Wojennej (Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69) organizowano ze współudziałem AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI konferencję nt. "10 lat Polski w NATO". Otwarcia konferencji dokonał były Prezydent RP Aleksander KWAŚNIEWSKI, a po jego przemówieniu wygłoszono referaty:
Droga Polski do NATO - prof. dr hab. Longin PASTUSIAK
10 lat Polski z NATO - Wicemarszałek Sejmu Jerzy SZMAJDZIŃSKI
Transformacja NATO w świetle wyzwań przyszłości - kmdr dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI
(AMW)
oraz po przerwie:
Historyczny i społeczny wymiar członkostwa RP w Sojuszu Północnoatlantyckim - dr. Andrzej DRZEWIECKI (AMW)
po czym odbyła się dyskusja

26 stycznia 2009r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Fiszera 14, dr MARCELI BURDELSKI politolog, specjalista od spraw Dalekiego Wschodu, z-ca dyrektora Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. TRZYDZIESTOLECIE REFORM SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W CHINACH.

Przejście do poprzednich spotkań