Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna Zarząd Dokumenty Spotkania Nasze teksty Książka gości Archiwum


O    N A S

K L U B

Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku został powołany z inicjatywy profesora doktora habilitowanego Longina Pastusiaka z zadaniem kształtowania wiedzy i kultury politycznej. Zgodnie ze statutem klub realizuje swoje cele przez: organizowanie spotkań dyskusyjnych, konferencji, seminariów i odczytów o tematyce społeczno-politycznej; wspomaganie inicjatyw naukowych i publicystycznych w zakresie myśli politycznej; prowadzenie działalności wydawniczej; urządzanie spotkań z działaczami politycznymi różnych orientacji; rozwijanie współpracy z posłami i senatorami orientacji lewicowej.

Wkrótce po utworzeniu klub rozszerzył swoją działalność. Zorganizowano mianowicie oddziały w Gdyni i Sopocie, a także w kilku innych miastach Pomorza. Niezależnie od tego współpracujemy z podobnymi klubami w Warszawie i Krakowie, np. w wydawanym w stolicy dwumiesięczniku "Forum Klubowe" ukazują się również artykuły naszych członków, a od roku 2007 istnieje również możliwość wykorzystania nin. strony internetowej.

Klub posiada osobowość prawną i strukturę organizacyjną opisaną na stronie dostępnej przez zakładkę w menu górnym zatytułowaną "Zarząd". Zbiór uchwał podjętych na zebraniach przedstawiamy tamże jako "Dokumenty". Cele założone w Statucie realizujemy głównie na spotkaniach dyskusyjnych. Niekompletne (jeszcze nie zostały uwzględnione początki działalności klubu), umieszczone na kilku odrębnych stronach wykazy tych zebrań można obejrzeć przez zakładkę "Spotkania".

Podstawową formą pracy klubu są spotkania dyskusyjne z uczonymi, politykami (z kraju i zagranicy), pisarzami i publicystami. Na stronach dostępnych przez zakładkę "spotkania" można zapoznać się z wykazem omawianych tematów i poznać imponujący zestaw nazwisk prelegentów, którym winni jesteśmy wdzięczność za ich bezinteresowną pracę stanowiącą o wysokim poziomie.

O terminie i temacie każdego spotkania członkowie klubu zostają z wyprzedzeniem zawiadomieni przez zarząd. Na pokrycie kosztu tej korespondencji i innych koniecznych kosztów biurowych ustalono niewielką (aktualnie 4 zł), miesięczną składkę. Salę otrzymujemy od zainteresowanej tematyką klubową instytucji bezpłatnie, lub koszt wynajęcia na potrzebny czas (na ogół około 2 godzin) zostaje pokryty przez darowizny, jednak dawcy na ogół skromnie pragną pozostać anonimowymi. Wielokrotnie pieniędzy na ten cel udziela nam Fundacja im. Róży Luxemburg.

Stach Głąbiński

WITRYNA INTERNETOWA

Cele założone w Statucie klubu mają znaczącą wartość dla formowania opinii publicznej decydującej przecież o stanie państwa demokratycznego. Każdy powinien mieć możność przedstawić swoje przekonania czy wątpliwości. Bez tego nie da się wyartykułować poglądów istniejących - więc tworzących opinię publiczną - często nieujawnionych, a więc nie możliwych do sprostowania. Dyskusja nie ma służyć popisom elokwencji, lecz winna umożliwić skorygowanie błędnych wyobrażeń, upowszechnić przekonania oparte na wiedzy i wyrobić w nas umiejętność kulturalnego prowadzenia sporów, które przecież są nieuniknione wśród ludzi zdolnych do samodzielnego myślenia.

Specjalną szansę realizacji tych zamierzeń daje wykorzystanie Internetu. Przecież ograniczony czas spotkania nie pozwala na to, by każdy, kto ma swoje spostrzeżenia, zdołał się podzielić nimi z obecnymi. Często także zdarza się, że myśl powstaje jako skutek refleksji snutej po rozmowie. Wypowiedź pisemna ma do tego przewagę nad żywym słowem polegającą na możności dokładnego, wielokrotnego przemyślenia formy, co niejednokrotnie decyduje o prawidłowym i zrozumiałym dla innych oddaniu zamierzonego sensu. Na koniec, przedstawienie racji na stronie internetowej umożliwia udział w dyskusji osobom, które nie miały możności przyjść na zebranie, co szczególnie dotyczy naszych członków mieszkających w różnych częściach województwa.

Redagowanie witryny ma też tą zaletę, że z sieci chętnie korzystają ludzie młodzi, ich zaś bierność wobec spraw publicznych oraz brak rozsądnego pojmowania i osądzania zjawisk w polityce źle wróżą przyszłości Polski. Zależy więc nam na udziale ich w pracach klubu, co daje szansę wdrożenia do czynnego współtworzenia programu społecznego. Klub może pełnić rolę szkoły przyszłych działaczy, którzy nie mają okazji gdzie indziej wyćwiczyć swojej umiejętności dyskusji. Nie jest bowiem istotne, czy zabierający głos, lub wypowiadający się pisemnie, posiada ułatwiające publiczne wystąpienie doświadczenie i obycie, te pojawią się jako rezultat podjętych prób w tej dziedzinie. Istotne są jedynie: samodzielność intelektualna, dążność do poszerzenia horyzontu myśli i uznanie potrzeby kultury we wszystkich poczynaniach. Właściwe są one każdemu człowiekowi, a jedynie są uśpione, nie poddane próbie pozostają w swej formie zaczątkowej, nierozwinięte. Dopiero udział w wymianie poglądów może zmienić ten stan. Zapraszamy.

Zarazem winienem wyjaśnić powody, dla których nie wykorzystujemy powszechnie stosowanej techniki umożliwiającej natychmiastowe wpisywanie tekstu wyrażającego opinię dyskutanta. Otóż chodzi o to, by zapewnić swobodę dyskusji i należyty jej poziom, w sposób zdecydowanie lepszy niż daje to założenie strony działającej na zasadzie tzw. forum internetowego (wymagającego poza tym większych umiejętności webmasterskich niż posiadane przez aktualnego redaktora technicznego). Przy stosowaniu tej techniki nie ma bowiem możności, by przed opublikowaniem wypowiedzi skontaktować się z autorem w sprawie formy wypowiedzi, co powoduje masowe pojawianie się tekstów obarczonych licznymi wadami. Trzeba zaś specjalnie wziąć pod uwagę fakt, że fora lewicowe są zaśmiecane złośliwie przez prawicową łobuzerię. Z tego właśnie powodu, wszystkie znane mi witryny tej orientacji, z prowadzenia forum zrezygnowały, lub dostęp do wpisywania swoich uwag uwarunkowały posiadaniem indywidualnego hasła.

Tak więc wymiana myśli obejmująca na równych prawach zarówno członków, jak i odwiedzających sympatyków odbywa się - jak wspominałem - nie tylko słownie, w trakcie spotkań, lecz również na nin. stronach internetowych. Wszystkich pragnących skorzystać z tej drugiej możliwości, prosimy o przesłanie tekstu przez e-mail, w sposób objaśniony na stronie "Listy do i od redakcji". Ponieważ sekretariat klubu nie dysponuje własnym lokalem, tekst zapisany na papierze należy na spotkaniu wręczyć redaktorowi, lub osobie prezydującej zebraniu. Można również, korzystając z uprzejmości kilku zaprzyjaźnionych osób, wysłać list na adres Rady Miejskiej SLD w Gdańsku ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk, jednak w tym wypadku czas do opublikowania może się bardzo wydłużyć. Dla wprowadzenia czytelnika do tematu, tekst zajmujący więcej niż 1/2 kartki formatu A-4 jest wskazane uzupełnić objaśnieniem (tzw. zwiastun) z max. 200 znaków pisarskich i spacji.

Odebrany tekst, jeżeli jego treść dotyczy tego, co należy rozumieć przez współczesną myśl polityczną, a zarazem nie narusza prawa i ogólnie przyjętych zasad, zostanie opublikowany w ciągu kilkunastu godzin, bez korekty (wyjąwszy oczywiste błędy literowe), po przejrzeniu. Materiał przekazany w formie pisma, wymaga oczywiście dodatkowego czasu na przepisanie. Inne zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie za zgodą lub na polecenie autora. Ew. uwagi polemiczne czytelników i odpowiedzi autora będą umieszczane za właściwym tekstem. Usunięcie tekstu bez zgody autora może nastąpić na żądanie Zarządu klubu, pod presją opinii większej ilości czytelników, lub - po dłuższym czasie - ze względu na dezaktualizację powodującą przeniesienie do archiwum. Zakłócenie tego porządku jest możliwe, jednak jedynie wówczas, gdy uniknięcie tego stanie się bardzo trudne.

Na koniec proponuję, zwłaszcza jeśli masz do przekazania uwagi związane z działalnością klubu, wpisanie się do Książki gości wymienionej na końcu menu górnego.

Stach Głąbiński