Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna Spotkania Co piszą inni Kontakt Księga gości


WYBRANE WYDARZENIA W TRÓJMIEŚCIE POZA KLUBEM
str. 2


Przejście do kolejnych relacji wydarzeń poza klubem

Debata pt. PRZYSZŁOŚĆ REFERENDÓW LOKALNYCH.

zorganizowana przez Krytykę Polityczną Trójmiasto, Sopocką Inicjatywę Rozwojową i Naukowe Koło Prawa Konstytucyjnego, miała miejsce 18 listopada 2013 r. w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Dziekana WPiA. W pierwszej części spotkania odpowiedzi na pytania moderatorów odpowiadali eksperci, w drugiej - posłowie sejmowi i członkini Rady Miejskiej Gdańska, reprezentujący różne stronnictwa (niestety, nie był możliwy udział przedstawiciela Platformy Obywatelskiej). Kilkakrotnie zabierano głos z sali, na której - mam wrażenie - większość obecnych około trzydziestu osób stanowiła młodzież studencka.

W programie zapowiedziano dwa pytania: Czy referenda lokalne w sprawach ważnych dla mieszkańców powinny stać się w Polsce tak częste, jak w Szwajcarii? Jak można usprawnić sposób ich organizowania, aby mieszkańcy podejmowali w referendach świadome decyzje? analizowano jednak tylko drugie skupiając się na opracowywanej przez Sejm ustawie normującej ten akt obywatelski. Okazało się, że te, trwające już kilka lat prace wciąż są na etapie tworzenia koncepcji i na razie, z powodzeniem referenda odbywają się na podstawie dotychczasowych przepisów. Najwięcej uwagi poświęcono minimalnym kwotom uprawniającym wniosek o referendum i jego wynik oraz ew. wpływ ustalenia ich wielkości na zaangażowanie obywateli i na wiarogodność wyników, które mają odzwierciedlać wolę ogółu. Należy przy tym odróżnić, czy przedmiotem głosowania ma być usunięcie ze stanowiska prezydenta miasta lub wójta (referendum odwoławcze), czy wybór wskazanego przepisu (referendum problemowe). Odniosłem wrażenie, że zdaniem wszystkich obecnych główną trudność stworzenia przepisów stanowi niezdolność naszego społeczeństwa do tworzenia struktur niezależnych od partii politycznych, których włączenie do akcji referendalnej wypacza sens tego aktu obywatelskiego. Interesująca jest propozycja samoopodatkowania inicjatorów czyli zastąpienia podpisów poparcia zebraniem funduszy pokrywających koszt referendum. Oczywiście poruszano i inne wątki jak np. ograniczenie ilości kadencji czy dopuszczalność referendum na obszarze ograniczonym do dzielnicy miasta, a przedstawicielka PiS wspomniała nawet o referendum ogólnokrajowym wygłaszając przy okazji krytykę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz filipikę przeciw wprowadzeniu JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze).

SG. 2013-11-19

powrót do spisu tekstówSympozjum poświęcone problematyce mniejszości narodowych

p. t. "Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych, w sferze praw językowych, edukacyjnych i kulturowych, na tle standardów europejskich", zorganizowane przez fundację „Forum Dialogu Publicznego” wraz z instytucjami partnerskimi 28 października 2013 r. na terenie Wydziału Nauk Społecznych UG. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele świata nauki: profesorowie, adiunkci i doktoranci specjalizujący się w tematyce mniejszości narodowych/etnicznych i kultur regionalnych oraz działacze kaszubskich organizacji społecznych. Spotkanie było dostępne dla publiczności, jednak nikt spoza organizatorów głosu nie zabierał. Po prostu, mam wrażenie, że nie istnieje w społeczeństwie znaczące zainteresowanie zagadnieniem, które organizatorzy w skrócie objaśnili w zaproszeniu, jak następuje: "Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych jest zagadnieniem złożonym, skomplikowanym i nierzadko budzącym liczne kontrowersje. Jakość demokracji danego państwa oceniane jest także przez pryzmat jego stosunku do mniejszości, stąd też niezwykle ważne jest by regulacje prawne oraz funkcjonowanie instytucji publicznych i społecznych kształtujących sytuację mniejszości poddawane były analizie i ocenie. Na szczególną uwagę zasługują kwestie tradycji i kultury, poprzez które mniejszości te manifestują i pielęgnują swoją odrębność."

SG. 2013-10-25

powrót do spisu tekstówBudżet obywatelski w Gdańsku.

Trwają prace nad pilotażowym projektem "Budżet Obywatelski Gdańsk 2014". Z projektem uchwały i załączników do niej, harmonogramem prac i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania można zapoznać się tutaj. Uwagi do projektu można kierować bezpośrednio do przedstawiciela wnioskodawcy Pana Radnego Piotra Borawskiego piotr.borawski@radny.gdansk.pl. 21 sierpnia w godz. 17:00-19:00 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne organizowane przez wnioskodawców Prezydenta Miasta Gdańska i Klub Radnych PO w Radzie Miasta Gdańska. Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, II piętro, sala 209.

SG. 2013-08-08Spotkanie pt. Białorusini w Trójmieście.

2013-07-09 w lokalu Stowarzyszenia Tolerado, ul. Miszewskiego 17, w ramach projektu Świat Praw Człowieka, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdańska odbyło się zorganizowane przez Fundację Nasza Przestrzeń spotkanie pt. Białorusini w Trójmieście, które poprowadziła Nadzieja Wiarbouskaja. Pani Nadzieja pochodzi z Mińska, od 6 lat mieszka w Gdańsku, jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Na co dzień zajmuje się realizacją projektów kulturalnych związanych z Białorusią, w tym festiwalu "Solidarni z Białorusią". Prelegentka, ilustrując wykład obrazami, opowiedziała obecnym swoje doświadczenia związane ze wspomnianymi imprezami, oraz o planach w tej sprawie m. in. także w Gdańsku. Wymiana kulturalna między Polską i Białorusią jest utrudniona przez wydarzenia polityczne, aczkolwiek pani Nadzieja - jak wyjaśniła - stara się uniknąć jakiegokolwiek związku a tego rodzaju konfliktami. Jak wspomniała: jeżeli nie będziesz zajmował się polityką, polityka zajmmie się tobą, jak to stało się z cenionym przez nią poetą białoruskim poważnie pobitym i aresztowanym w czasie wyborów prezydenckich w Mińsku. Zainteresowanie kulturą białoruską w Polsce jest małe, na co wpływa m. in. brak funduszy, które umożiwilły by doskonalenie umiejętności i profesjonalizację artystom pozostającym w trudnych warunkach materialnych. Innym czynnikiem powodującym małą atrakcyjność prezentowanych w formie video występów może być - jak wspomniałem w dyskusji - ich kosmopolityczny charakter, dominujący zresztą w całej Europie. Wpływ na to może mieć wspomniany przez p. N. fakt, że na Białorusi zanika rodzimy język w codziennym użyciu zastępowany przez mowę rosyjską.

SG. 2013-07-11

powrót do spisu tekstówDYSKUSJA O SOCJALDEMOKRATYCZNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

2013-05-21 w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a zorganizował wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta spotkanie dyskusyjne nad stanowiącym tytuł tematu pytaniem "Dlaczego Polski nie stać na brak socjaldemokratycznej polityki społecznej?". Na początku głos zabrali autorzy książki "Socjaldemokratyczna Polityka Społeczna" wydanej przez OMS im. F. Lassalle.a: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Uniwersytet Wrocławski), Maria Skóra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Janina Petelczyc (Uniwersytet Warszawski) oraz Rafał Bakalarczyk (Uniwersytet Warszawski), a także, prof. dr. hab. Tomasz Szkudlarek, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, który, jako zainteresowany omawianym zagadnieniem, przyjął specjalne zaproszenie do udziału w objaśnianiu poruszonych spraw. W dalszej dyskusji wzięli udział obecni na sali. Moderatorem był Michał Syska reprezentujący na zgromadzeniu OMS im. F. Lassalle.a.

SG. 2013-05-29

powrót do spisu tekstówKonferencja "BIP-WATCH: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej".

Konferencja zorganizowana przez Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych pod patronatem RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH i WOJEWODY POMORSKIEGO odbyła się 2013-05-09 w Audytorium C w gmachu Wydziału Praw i Administracji UG w Gdańsku.

Program konferencji:
1. 11:00 – Otwarcie,
2. 11:15-12:15 – Panel referatów naukowych,
3. 12:15-13:15 – Dyskusja z udziałem zaproszonych gości i publiczności (temat: „Biuletyn Informacji Publicznej – refleksje i potrzeby zmian”,
4. 13:15-13:30 – Przerwa kawowa,
5. 13:30-13:45 – Podsumowanie projektu badawczego „BIP-Watch”,
6. 13:45-14:00 – Wręczenie nagród dla najlepszych gmin województwa pomorskiego w zakresie udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem BIP,
7. 14:00 – Zamknięcie.


DOKUMENT INFORMACYJNY PROGRAMU „BIP-Watch: Monitoring biuletynów informacji publicznej”

Wstęp
Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych będące jednym z podstawowych praw obywatelskich, to główny instrument służący transparentności wykonywania władzy publicznej. Jego źródło stanowi art. 61 Konstytucji RP, rozwinięty następnie przez ustawę o dostępie do informacji publicznej przyjętą w 2001 roku. Akt ten statuuje szereg mechanizmów prawnych, nakładających na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji o sprawach związanych z wykonywaniem przez nie zadań publicznych.
Wśród podmiotów zainteresowanych uzyskiwaniem dostępu do informacji publicznej wyróżnić można kategorię tzw. organizacji strażniczych (ang. watchdog), których misją statutową jest społeczna kontrola sprawowania władzy publicznej. Jednostki te, popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej przeprowadzają analizę działalności podmiotów publicznych w celu sprawdzenia jej zgodności z różnymi kryteriami (np. prawem lub zasadami gospodarności), a następnie podają do publicznej wiadomości efekty swoich badań, przedstawiając jednocześnie rekomendacje dotyczące poprawy istniejącego stanu rzeczy lub wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych należy do grona organizacji, dla których troska o dobro obywatela w demokratycznym państwie prawa, jest jednym z głównych celów i priorytetów działania. W związku z tym fundacja podjęła się realizacji projektu strażniczego „BIP-Watch: monitoring biuletynów informacji publicznej”.

BIP-Watch - opis i cel projektu
W dobie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych szczególnie istotnym instrumentem dostępu do informacji o sprawach publicznych jest internetowy system zwany Biuletynem Informacji Publicznej. Jest to narzędzie umożliwiające dotarcie do pożądanych informacji w sposób odformalizowany i nieskomplikowany, a także nieograniczony podmiotowo, czasowo i terytorialnie. Dodatkowo władze publiczne zobowiązane do prowadzenia BIPu mają szansę na bieżące uzupełnianie treści tego systemu teleinformatycznego – co sprawia, że informacje zawarte w biuletynie z reguły powinny być aktualne.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz wydane w celu jej wykonania rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szereg wymogów dotyczących treści, struktury oraz technologii budowy strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to zatem obszar, który ze swej natury może podlegać analizie organizacji strażniczej – i jak pokazuje pobieżna lektura niemal dowolnego biuletynu – problem niekompletności informacji w ramach strony podmiotowej BIP rzeczywiście istnieje i w związku z tym jest realnym zagadnieniem badawczym.
Idąc tym tropem, autorzy projektu BIP-Watch zadecydowali o przeprowadzeniu analizy stron podmiotowych BIP funkcjonujących w ramach wszystkich gmin z terenu województwa pomorskiego.
Obok analizy biuletynów informacji publicznej, na część badawczą projektu będzie składać się jeszcze drugi element, tj. badanie udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym. Z uwagi na stosunkowo niewielkie skomplikowanie tej formy oraz praktycznie zerowe koszty, wnioski będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oceniane będą zarówno rzetelność udzielonych odpowiedzi, jak i czas, w którym zostaną one przesłane.
Część analityczna projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o autorską metodologię, opracowaną przez zespół projektowy BIP-Watch. Każde kryterium badawcze będzie odpowiednio punktowane, w zależności od wagi poruszanego problemu.
Zsumowane wyniki badań zostaną przedstawione w formie rankingowej, która będzie podstawą do wyłonienia najlepszej gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej w biuletynie informacji publicznej oraz w trybie wnioskowym. Otrzymane wyniki zostaną przedstawione w formie raportu, uzupełnionego o uwagi, na temat dobrych i złych praktyk dostrzeżonych przez zespół projektowy w trakcie prac analitycznych.
Raport wraz z artykułami naukowymi autorstwa specjalistów w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej oraz ustroju samorządu terytorialnego zostanie następnie wydany w formie publikacji naukowej.
Zwieńczeniem projektu BIP-Watch będzie gala zorganizowana na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, na której zwycięskie gminy zostaną uroczyście nagrodzone. Z galą wręczenia nagród będzie połączona konferencja naukowa, w której wezmą udział zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele nauk prawnych i politologicznych.
Na koniec należy podkreślić, że BIP-Watch to projekt naukowy i popularyzatorski. Nie ma on na celu szukania sensacji czy tzw. „haków”, które miałyby zdyskredytować podmioty, będące przedmiotem prowadzonych badań. Wręcz przeciwnie – intencją Ośrodka Analiz Polityczno-Prawnych jest przygotowanie analizy i raportu końcowego w taki sposób, by zasygnalizować istniejące nieprawidłowości przy jednoczesnym przedstawieniu propozycji zmian, jakie należałoby wprowadzić w celu uzyskania stanu zgodności z wymogami ustawy i rozporządzenia. Celem projektu jest zatem poprawa realizacji obowiązków normatywnych przez badane podmioty oraz promocja problematyki dostępu do informacji publicznej, a nie jedynie „wytykanie” błędów popełnionych przez twórców poszczególnych stron podmiotowych BIP. W ten sposób BIP-Watch, ma wpisać się w nurt działań organizacji strażniczych, w tym w szczególności w ścieżkę uprzednio „wydeptaną” przez inne polskie watchdogi, takie jak Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich czy Stowarzyszenie Bona Fides. Warto jednak zauważyć, że podejmowany projekt jest pierwszą tego typu inicjatywą na obszarze województwa pomorskiego.
Autorzy projektu
Wolontariusze Fundacji Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych - grupa kilkunastu studentów prawa oraz administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierownictwem mgr. Karola Ważnego, asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UG.Konferencja "Współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej".

Organizatorzy: "Forum Dialogu Publicznego", Fundacja im. Róży Luksemburg i Zakład Nauki o Cywilizacji, Instytutu Politologii UG, odbyła się 9 kwietnia w Auli 208, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4.

Przedmiotem referatów była kwestia polityki migracyjnej Państwa Polskiego, która wydaje się być jednym z kluczowych oraz równocześnie kontrowersyjnych i problematycznych tematów w odniesieniu do przyszłości Polski oraz Unii Europejskiej. Konferencja miała na celu wskazanie niektórych istotnych wyzwań stojących przed państwem polskim oraz całą wspólnotą europejską, wobec współczesnych procesów migracyjnych, w kontekście takich zagadnień jak edukacja, wykluczenie społeczne, sytuacja rodzin oraz prawa kobiet i uchodźców.

PLAN KONFERENCJI:

Sesja I 9.00 - 10.00. Oficjalne otwarcie seminarium oraz referat otwierający.
Słowo wstępne - Sylwia Garbart (FDP),
Referat otwierający - prof. Andrzej Chodubski (Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański) „Migracje w rzeczywistości cywilizacyjnej XXI wieku”.

Sesja II 10.00 - 11.15. Referaty badaczy oraz działaczy społecznych poświęcone sytuacji oraz wyzwaniom stojącym przed różnymi społecznościami migracyjnymi i mniejszościowymi w Polsce oraz Europie.
Moderacja: Anna Plaga (Forum Dialogu Publicznego),
Mateusz Babicki (Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu) - „Migracje Romów z Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej przed i po rozszerzeniu UE. Problem Wspólnoty oraz stosunków bilateralnych”,
dr Paweł Nieczuja-Ostrowski (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich) - „Diaspora ormiańska w Polsce i Europie - szanse, problemy, zagrożenia”,
Helena Szabanowicz (Towarzystwo Kultury Muzułmańskiej) - „Próby nowej narracji tożsamościowej wspólnoty autochtonicznej muzułman - Tatarów polskich wobec napływu do Polski imigrantów pochodzenia muzułmańskiego”,
dr Helena Głogowska (Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”) - „Białorusini w Polsce - mniejszość narodowa i imigranci”.

Przerwa kawowa 11.15-11.30

Sesja III 11.30-12.40. Referaty młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcone wybranym społeczno-gospodarczym aspektom migracji i polityki migracyjnej
Moderacja: Lidia Ozdarska (Forum Dialogu Publicznego/Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
Piotr Kowzan (Wydział Nauk Społecznych UG) - „Migracje motywowane długiem lub obawą przed zadłużeniem”,
Magdalena Prusinowska (Wydział Nauk Społecznych UG) „Ośrodki dla cudzoziemców, jako element polityki migracyjnej"
Małgorzata Zielińska (Wydział Nauk Społecznych UG) = „Polacy w Reykjaviku: Integracja, edukacja i partycypacja”,
Monika Popow (Wydział Nauk Społecznych UG), dr Sylwia Urbańska (Instytutu Socjologii UW - „Polityka edukacyjna i dyskurs publiczny wobec migracji i współczesnych przemian rodzicielstwa”.

Przerwa kawowa 12.40-13.00

Sesja IV 13.00-14.00 Podsumowanie seminarium: Panel dyskusyjny z udziałem parlamentarzystów m.in. Piotr Bauć, Franciszek Potulski

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa oraz samej konferencji dostępne mailowo: zarzad@fdp.home.pl, lub pod numerem telefonu - 0 725-210-846.

powrót do spisu tekstówZbiórka książek dla Polaków zamieszkałych w Rosji.

Od: Andrzej Szkutnik [andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl]
Do: redakcja@klubwmpg.pomorskie.pl
Temat: Informacja o zbiórce książek dla Polonii
Data: 6 grudnia 2012 09:20

Szanowni Państwo,
Na prośbę Stowarzyszenia Dobrych Wiadomości przekazuję następującą wiadomość:
Zbiórka książek dla Polonii
Czy macie Państwo do oddania książki w języku polskim, w dobrym stanie - literatura piękna, może literatura kobieca? Książki przeznaczone są do uzupełnienia biblioteki w Domu Polskim w Oziersku (Obwód Kaliningradzki). Jeśli tak - to prosimy o przekazanie książek do dnia 16 grudnia 2012 do siedziby Stowarzyszenia Dobrych Wiadomości w Willi "ZBYSZKO", Gdańsk - Przymorze, ul. Władysławowska 1 (boczna od ul. Śląskiej) od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 18.
Wspomóżmy Polonię!
Jest to prośba skierowana od Pani Wioletty Dymarskiej tel. 668 490 580 ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Oddział Pomorski, które przekaże książki do biblioteki w Oziersku, a Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości użycza swojej siedziby na zbiórkę książek.
Pozdrawiam serdecznie
Marta Polak prezes Stowarzyszenia Dobrych Wiadomości
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Szkutnik Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Społecznej, Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Fundacja Hospicyjna.

która działa w Gdańsku od 2004 roku, od kilku lat organizuje jesienne koncerty charytatywne pod hasłem „Głosy dla Hospicjów”. W bieżącym roku impreza ta odbędzie się w sobotę 13-go b. m. o godz. 19.00 w Filharmonii Bałtyckiej, przy ul. Ołowianka 1. Wystąpią: zespół Kassak Brass Ensemble ze znanymi standardami, oraz Justyna Steczkowska z programem „ Alkimja ”, czyli alchemia muzyki z kręgu kultury żydowskiej. W przerwie odbędą się loteria fantowa i licytacja. Dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz podopiecznych hospicjum im. ks. E Dutkiewicza SAC w Gdańsku, które otacza opieką około 1000 osób rocznie. Z organizatorami imprezy możliwy jest kontakt pod nr tel.: 58 345 90 60 lub pod adresem mailowym: biuro@hospicja.pl. Zaproszenie dla członków i sympatyków klubu otrzymaliśmy od Wydziału Polityki Społecznej, Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego

SG. 2012-10-09

powrót do spisu tekstówSejm społeczników,

bojowników i ekspertów miał miejsce w Warszawie 19 i 20 b. m. Niepewny co do tego, o jakich bojownikach i ekspertach mowa, wziąłem w nim udział jako członek naszego klubu, co kwalifikuje mnie jako społecznika. Konferencja ukierunkowana podobnie jak ubiegłoroczne spotkania dyskusyjne, które relacjonowałem w skrócie (Seminarium nt. lokalnych polityk publicznych i Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych), jest powtarzana od kilku lat. Tym razem główną część spotkania stanowiły tzw warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy mieli możność poznania problemów wybranej miejscowości. Mnie przypisano do zespołu obradującego pod kierunkiem przedstawicieli samorządu i organizacji społecznych z położonego na podgórzu karpackim Zakliczyna. Wnioski i postulaty wypracowane w grupach, zostały zbiorczo omówione na kończącej dwudniowe obrady sesji, a na ich podstawie organizatorzy zobowiązali się przygotować raport podsumowujący wyniki.

SG. 2012-09-24

W rocznicę obrad "sejmu" z przykrością muszę stwierdzić, że przedsięwzięcie okazało się być imprezą fasadową, zorganizowaną wyłącznie w celu wykazania się "aktywnością" przez organizatorów przed władzami dysponującymi funduszami przeznaczonymi na aktywizację społeczną. Z zapowiedzianych bowiem na obecnie nieistniejącej stronie p.t. "Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów" wykonane zostało jedynie zestawienie tematów zaproponowanych 20 IX 2012 przez uczestników tzw. warsztatów, oraz sporządzono (wyłącznie dla władz) sprawozdanie. Wbrew obietnicom nie mieliśmy natomiast żadnej kontynuacji. Nie ma jak dotąd zapowiedzi kolejnej corocznej sesji, oraz nie udzielano uczestnikom obiecanych informacji o napływającej do organizatorów korespondencji rozwijającej tematykę rozpoczętą w czasie dwudniowych obrad, a ostatni wpis (nb. wyłącznie o recenzjach prasowych) na wspomnianej witrynie (oficjalnie przeznaczonej m. in. na informacje o postępach prac) dokonany został w kilka dni po zakończeniu obrad. Z kolei zaś na moją propozycję bezpłatnej pomocy np. w załatwianiu korespondencji, czy redagowaniu witryny odpowiedzi nie otrzymałem.
SG. 2013-09-21

powrót do spisu tekstówDZIEŃ PAMIĘCI IZABELI JARUGA-NOWACKIEJ.

23 sierpnia 2012 r. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej oraz pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Biedroń zorganizowali obchody z okazji przypadających w tym dniu urodzin pani Izy Jaruga-Nowackiej, naszej nieodżałowanej koleżanki klubowej i wybitnej działaczki zapraszają do udziału m. in. członków naszego klubu. Program uroczystości obejmował:
o godz. 12:00 – złożenie kwiatów na rondzie im. Izabeli Jarugi-Nowackiej w Gdyni, oraz
o godz. 18:00 – spotkanie przy kawie w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni, w czasie którego podzieliły się z obecnymi na sali wspomnieniami i refleksjami osoby związane z panią Izą, m. in. jej córka Katarzyna Nowacka występująca w towarzystwie trzymanego na ręku maleńkiego przedstawiciela kolejnego pokolenia rodziny. W wypowiedziach dominowały nawiązania do problemów współczesnych, do kontynuowania inicjatyw podjętych przez tragicznie Zmarłą. Wyróżniającej się w tym sensie Urszuli Pronobis w imieniu Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej wręczyła wiązankę kwiatów Katarzyna Kądziela. Z kolei Ryszard Kalisz wspomniał, że kontynuacja winna dotyczyć nie tylko tematów, lecz również sposobu postępowania będącego zaprzeczeniem panującej obecnie w Sejmie wzajemnej wrogości. Pani Iza bowiem, zachowując zdecydowanie i bezkompromisowość odnosiła się do każdego z szacunkiem. Przykładem tego była jej opinia o szczerej ideowości Lecha Kaczyńskiego zachowana po złośliwym i bezprawnym utrudnianiu przezeń (LK - wówczas prezydent Warszawy) parady równości. Potępiała natomiast postawę zwaną aparatczykostwem i szczerze bolała nad szerzeniem się tego rodzaju atmosfery wśród działaczy lewicy.
Kontynuowanie działalności pani Izy nie daje na razie efektów. Wspomniano m. in. jej zasługi dla naszego klubu, jednak nikła obecność na sali (dwoje) członków KWMP nasuwa obawy, czy tu jej wkład nie zostanie zmarnowany. Z kolei w kwestii równouprawnienia w Sejmie zdaniem Ryszarda Kalisza, on sam poza Robertem Biedroniem nie znajduje chętnych do współdziałania. Zarazem we władzach wszelkiego rodzaju mamy mało kobiet, co dodatkowo odbija się niekorzystnie na kulturze funkcjonowania urzędów i instytucji. Zarazem zasługi pań są niedoceniane. Wolę przeciwdziałania temu wyrażono w formie propozycji ufundowania pomnika ku czci kobiet zasłużonych dla Gdyni z panią Izą i Franciszką Cegielską na pierwszych miejscach. Wyrażono również nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje tradycję corocznego podobnego obchodzenia urodzin naszej nieodżałowanej koleżanki i wybitnej działaczki społecznej.
S. G. 2012-08-25

powrót do spisu tekstów

Przejście do poprzednich relacji wydarzeń poza klubem