Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
[ Strona główna ] Spotkania Co piszą inni Kontakt Księga gości


WYBRANE WYDARZENIA W TRÓJMIEŚCIE POZA KLUBEM
str. 3


Seminarium nt. LUDOWA HISTORIA POLSKI.

Seminarium zorganizowane przez ECS i „Czas Kultury” poprowadzili 2017-03-03 w Europejskim Centrum Solidarności dr Michał Rauszer z Instytutu Slawistyki PAN, prof. Waldemar Kuligowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Uniwersytetu Gdańskiego. Nie zakwestionowano powszechnego przekonania o wiodącej roli miast w tworzeniu historii, natomiast silnie została wskazana rola wsi jako materiału w którym realizacja zainicjowanych przemian dokonuje się w skali masowej, dającej trwałe efekty. Te dotyczą zwłaszcza obyczajów i świadomości, a ich uzależnienie od "ludu" wynika z tego, że większość Polaków, także mieszkańców miast, pochodzi ze środowisk wiejskich co najmniej w drugim lub trzecim pokoleniu. Tak więc - jak wspomniał prof. Prondzyński - o rozwoju cywilizacyjnym decyduje zdolność przystosowywania się do nowych warunków mieszkańców wsi, którzy wbrew stereotypowej opinii, wielokrotnie (podane zostały przekonujące przykłady) udowodnili wprost niezwykłe zdolności adaptacyjne. Tu jednak należy przypomnieć zastrzeżenie na wstępie wykładu, że identyfikowanie ludu z mieszkańcami wsi jest uproszczeniem. I rzeczywiście, wspomniane przykłady dotyczyły wieku XIX. Gdy natomiast kilkakrotnie tok wywodów (co w rozważaniach o historii jest naturalne, czy wręcz konieczne) prowokował nawiązanie do aktualiów, widać było, że teraźniejszy "lud", to w równej mierze także mieszkańcy miast. Dało się to zauważyć np. gdy prelegenci, w trakcie wykładu poruszyli kwestię dyskryminacji kobiet.
      Po prelekcji kilkoro z około 30-osobowej grupy słuchaczy przedstawiło pytania, na które prelegenci odpowiadali, jednak nic z tego nie zapamiętałem ani nie zanotowałem.

SG. 2017-03-04

powrót do spisu tekstówVII FORUM POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

2015-10-23 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się zorganizowane przez PROP i in. kolejne Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Zarówno w referatach i w dyskusjach głównie zajmowano się kwestiami organizacyjnymi i finansowymi organizacji pozarządowych i ich osiągnięciami. Mogłem się dowiedzieć ciekawych i wzbudzających uznanie szczegółów dotyczących poszczególnych organizacji (np. STW „Bałtyk” Gdynia) i organów koordynujących (np. współorganizator konferencji PS COP), jednak członków naszego klubu z oczywistych względów interesuje głównie społeczne i polityczne oddziaływanie NGO-sów na społeczeństwo. Chodzi tu - moim zdaniem - przede wszystkim o rozbudzanie świadomości obywatelskiej, która w Polsce ma niski poziom, co przejawia się nikłym udziałem w wyborach, referendach i stronnictwach, przesadnie krytycznym odnoszeniem się do władz itp. Temat ten poruszył w swoim referacie prezes Fundacji RC Jerzy Boczoń, gdy apelował, by "przełamać brak aktywności", a wytyczając obszary działania wymienił jako jeden z nich "aktywność obywatelską", jednak zainteresowania dyskutantów skierowały się w inną stronę tak dalece, że wobec ograniczonego czasu nie widziałem możliwości zabrania głosu w tej sprawie. Uważam przy tym, że aczkolwiek budzenie świadomego i odpowiedzialnego obywatelstwa jest domeną oświaty, NGO-sy mogą tu odegrać rolę istotną, czego nie potrafimy wykorzystać.

Przyczyną, która mogła spowodować wskazane, ograniczające tematykę skupienie uwagi na szczegółach, jest moim zdaniem powszechny w naszym kraju brak ciągłości, czy koordynacji działań. Np. mimo, iż forum było kolejną odsłoną tej imprezy, nie mogłem dopatrzyć się ani nawiązania do rezultatów poprzedniej sesji, ani wskazówek dla ocenienia w przyszłości wyników aktualnie odbywającej się konferencji. Błąd ten jest niestety bardzo rozpowszechniony. Z wielu spotkań, które są wzmiankowane w spisie wydarzeń "poza klubem" nie potrafię wskazać ani jednego, które nie było jednorazowym wyskokiem pozbawionym nawiązania do wcześniejszych imprez o podobnej tematyce i bez kontynuacji. A przecież takie rozpoczynanie "od zera" oraz brak kontynuacji, uniemożliwiają m. in. wyodrębnienie i podkreślenie zagadnień o znaczeniu podstawowym, aktualnym w skali większej niż tylko dla jednej akcji w danym momencie.

Innym czynnikiem, który - moim zdaniem - zuboża zarówno działalność NGO-sów jak i ich oddziaływanie na społeczeństwo, jest postępowanie administracji państwowej i samorządowej, których urzędnicy narzucany im przez ustawy obowiązek współdziałania ograniczają do minimum niezbędnego dla sporządzenia dającego korzystny efekt sprawozdania. Doświadczyłem tego w sposób rażący biorąc udział w konferencji nazwanej "Sejm Rzeczpospolitej Lokalnej", a także występując jako przedstawiciel klubu na imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Gdańska. Uważam, że potrafię w razie potrzeby przedstawić przekonujące dowody uzasadniające ten krytyczny osąd. Na podstawie innych, licznych obserwacji nabrałem przekonania, że tego rodzaju fatalne postępowanie jest praktyką powszechną, o której powinniśmy mówić wskazując przy tym możliwość naprawy.

SG. 2015-10-25

powrót do spisu tekstówMIEJSCE ROSJI W ŚWIECIE W XX I XXI WIEKU.

6 maja 2014 r. w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska w ramach cyklu spotkań GDAŃSKIE ROZMOWY O POLSCE I ROSJI IV organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia odbył się wykład p. t. MIEJSCE ROSJI W ŚWIECIE W XX I XXI WIEKU. Prof. ANDRIEJ ZUBOW, historyk i religioznawca, który wygłosił prelekcję, ukończył studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) po czym od wielu lat pracuje w Instytucie Orientalistyki oraz w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Aktualnie jest ponadto kierownikiem katedry historii religii Rosyjskiego Uniwersytetu Prawosławnego im. Świętego Jana Apostoła, profesorem katedry filozofii MGIMO, oraz kierownikiem Centrum „Cerkiew i stosunki międzynarodowe". Jest autorem licznych rozpraw na tematy historii religii, historii idei, kultury politycznej i współczesnej polityki rosyjskiej i jednym z autorów doktryny społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przyjętej na soborze w 2000 r. Działa jako koordynator społecznego komitetu „Ciągłość i odrodzenie Rosji". Redagował głośną dwutomową historię Rosji „Historia Rosji. XX wiek". Wykład wygłoszony w języku rosyjskim był tłumaczony symultaniczne po polsku.

SG. 2014-05-08

powrót do spisu tekstówUKRAINA MIĘDZY ROSJĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ.

Działające w naszym mieście Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia organizuje ckl wykładów p. t. GDAŃSKIE ROZMOWY O POLSCE I ROSJI. W ramach tego przedsięwzięcia, 14 marca 2014 r. w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska ul. Długa 46/47 miałem możność wysłuchania wykładu p. t. UKRAINA MIĘDZY ROSJĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ. Prelegentem był prof. ALEKSIEJ MILLER, historyk, profesor Uniwersytetu Europy Środkowej w Budapeszcie, pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej w Dziedzinie Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej. Prof. AM. jest również autorem książek „Rosja i Europa Wschodnia", „Imperium Romanowych i nacjonalizm", oraz „Zachodnie krańce Imperium Rosyjskiego", które jednak - jak dotąd - niestety nie są dostępne w języku polskim.
Przedmiot wykładu, zgodnie z tytułem zamknięty w obszarze zagadnień dotyczących trójkąta Ukraina/UE/Rosja, pod ciśnieniem aktualnych, dramatycznych wydarzeń został ograniczony zamierzeniem Prelegenta skupienia się na sprostowywaniu błędów zauważonych w relacjach medialnych. Błędy te sprowadzają się głównie do pomniejszania zarówno udziału ugrupowań nacjonalistycznych jak i wpływu różnic regionalnych dzielących Ukrainę na cztery obszary. Zauważyłem przy tym, że - być może, ponieważ Profesor zajmował się prasą i telewizją, ja zaś głównie korzystam z mniej podlegającego presji polityków Internetu - uwagi o jednostronnym przedstawieniu wypadków wydały mi się przesadzone. I tak np. analiza przedstawionej mapki ilustrującej wspomnianą regionalizację poglądów wskazuje raczej na typowe w dziennikarstwie uproszczenie opisu, niż na zamierzoną jednostronność.

SG. 2014-03-15

powrót do spisu tekstówKONFERENCJA nt. DOŚWIADCZEŃ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców zapraszają na konferencję "Z doświadczeń szkół niepublicznych. W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla polskiej szkoły". Data: 9 grudnia 2013 r. Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Augustyńskiego 1 Czas: 11:00-15:00. Program:
11:00 Powitanie Gości – Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Zastępca Przewodniczącego Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców ds. Placówek Niepublicznych Paweł Redmerski - Wystąpienie Patrona Honorowego Pomorskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko
11:20-12:05 - Szkoła dzisiaj – jej trzy filary, Prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:05-12:50 – Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie, Dr hab. Jan Fazlagić, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
12:50-13:35 – Kapitał społeczny współczesnej szkoły, Prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański
13:35-15:00 - Sesja posterowa – Jakość w edukacji - doświadczenia gdańskich placówek edukacyjnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Rozmowy i wymiana doświadczeń przy kawie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko
Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesłać do dnia 4 grudnia 2013 r. na adres email: agnieszka.kozon@gdansk.gda.pl podając imię i nazwisko, nazwę instytucji, funkcję (w przypadku studentów kierunek studiów), adres email.

SG. 2013-12-10

powrót do spisu tekstów [powrót do spisu tekstów]Przejście do poprzednich relacji wydarzeń poza klubem